Referat, FU-møde, d. 2. oktober 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

2/10 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Til stede: Anders – Pernille – Jens – Poul – Finn – Thorkild 

1. Siden sidst, henvendelser til FU 

a. Henvendelse vedr. ansøgning om nedrivning, Obstrupvej 4 

Ad 1a) Et flertal i fællesrådet mener, at der bør overvejes på ny, om en nedrivning er nødvendig. 

b. Henvendelse om lokaler til kommunalt afholdt borgermøde 14. dec angående lokalplan for del af Eskegården 

Ad 1b) Forvaltningen skal rette henvendelse til Mårslet Skole 

c. Henvendelse vedr. Hørretvænge og krydsende cykelsti 

Ad 1c) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

d. Henvendelse angående nærulykke, trafikpatrulje ved banen 

Ad 1d) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

e. Ønske om foretræde, Innovator kl 1900 

Ad 1e) Innovator, Jonathan, fremlagde ideer om at undersøge mulighederne for at etablere en dagligvarebutik ved Tandervej/Giber Ringvej. Innovator fremsender til Forretningsudvalget kopi af COWI’s beregninger på, hvorvidt Mårslet kan bære endnu en dagligvarebutik. Det kunne være en ide, at Aarhus Kommune, Innovator og Mårslet Fællesråd kunne mødes, hvis kommunen indgår i et fremtidigt projekt. 

f. Aarhus Arkitektur-uge 

Ad 1f) Kommunalt initiativ med henblik på at få borgerne inddraget i at vurdere spørgsmål om arkitektur og det aarhusianske arkitektoniske udtryk 

2. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild 

Ad 2) Forretningsudvalget har noteret sig, at der er borgere i byen, som vedvarende udtrykker tvivl om, hvorvidt Forretningsudvalget i nogle tilfælde ikke har holdt fast i sine argumenter fra FUs Helhedsplan for 8320, når der er indsendt bemærkninger til konkrete lokalplanforslag eller andre høringer, f. eks vedrørende Eskegårdsprojektet. Forretningsudvalget bidrager gerne til at skabe klarhed over historiske forløb, hvis disse borgere søger foretræde. 

Forretningsudvalget vil fremadrettet ved sin tilrettelæggelse af borgerinddragelse (i både egne og kommunens processer) forsøge at være ekstra tydelig omkring begrundelsen for sine valg samt anvendelse af helhedsperspektivet, så der ikke opstår unødige misforståelser. Forretningsudvalget lægger fortsat stor vægt på at sikre åbne og gennemskuelige processer i lokalområdets møde med Aarhus

Kommune som myndighed, herunder ved at virke for at skabe mulighed for tidlig inddragelse af borgerne fx gennem borgermøder. 

3. Naturudvikling Mårslet, herunder kommende borgermøde 15. nov. Ad 3) Kommunen har etableret nogle workshops med borgerinddragelse. Desuden har der været tilbudt markvandringer, hvor kommunen har fremstillet det kommunale projekt. I næste Mårsletblad kommer en side med en egentlig invitation til det kommende borgermøde. I en lokal proces i 2003 er der udarbejdet en folder, der er relevant for det kommunale projekt om naturudvikling. I forventning om, at det ophavsretlige falder gunstigt ud, så har FU besluttet at afsætte penge til et nyt begrænset oplag af folderen. FU henviser til Mårsletbladets oktobernummer på side15 og 17. 1, november er programmet for borgermødets afvikling klar. 

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild 

Ad 4) Udsættes til næste møde 

5. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille 

Ad 5) Igangværende proces. Skolen støtter ideen. FU ser gerne, at ordningen med samspil mellem skole, foreninger og TMG kan fortsætte og helst i et flerårigt perspektiv. FU fortsætter støtten til ordningen. Punktet er drøftet uden Pernilles deltagelse. 

6. Tilbagemelding fra Midttrafik, Thorkild 

Ad 6) Anders og Thorkild har aftalt at mødes med Midttrafik for at få en forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at ændre på køreplanerne,så Mårslet om aftenen og i weekender kan få halvtimesdrift. 

7. Evt. 

Ad 7) Intet 

pfv 

 

Thorkild