Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 10/5-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 10.5 2022 i Halhuset  1. Siden sidst.

Kenneth lægger henvendelsen fra Aarhus Kommune om valgtilforordnede på Fællesrådets hjemmeside.

  1. Sydlige fællesråd, emner omkring det grønne og det blå, kultur, stier og infrastruktur i de sydlige bydele.

Finn laver oplæg og rundsender til bestyrelsen.

  1. Status på flagallé.

Poul orienterede om situationen vedr. flagalleen. Der har dd ikke været nogen henvendelser. Fremover vil betalingen udgøre 1000 kr. pr. gang. Der er pt. 17 officielle flagdage.

  1. Trafikudvalg.

Anders fremsender snarest oplæg til mandat til kommende trafikudvalg. Nedsættelse af trafikudvalg sker på mødet i juni.

  1. Møde om sti med grønt udvalg

Vi mødes tirsdag d. 14. juni kl. 19 på Visbjergvej. Resten af mødet bliver i klubhuset.

  1. Forslag til foretræde

Forslag forbehandlet. Thorkild gennemser forslaget til tekst og rundsender. Herefter lægges det på de sociale platforme.

  1. Seminar for fællesrådene.

Finn har deltaget i fællesråds-seminar. Blandt forslagene var et it-system med en relativ ensartethed, så der ikke i de 18 fællesråd skal bekostes opdatering på hver platform. Hvad bruger alle fællesrådene årligt på it-hjemmeside? Kenneth knytter kommentar til en evt. fælles platform.

  1. Oplæg fra Finn om input til fællesrådene.

På baggrund af debatten udarbejder Finn et forslag til vedtagelse på mødet i juni.

  1. Årshjul

Udsættes til junimødet

 

Evt. – Skal der laves et nyt sted til Skt.Hans bål?