Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 12/4-2022

       Bestyrelsesmøde 12. april 2022

delvist online

kl. 19.00 – 21.15

 

0. Siden sidst, henvendelser fra:

a) Per Henrik,  Thorkild svarer P. Henrik✓ b) Troels Laursen, Poul svarer Troels og retter henvendelse til Hans Petersen. FU støtter for så vidt ideen om en trold, men så helst det placeret sammen med lignende “kunst” ved Vilhelmsborg, som i forvejen er et godt udflugtsmål. FU vil benytte Mårsletbladet for at få input fra borgerne.c) Tine Holm Mathiasen, FU vil hjælpe med evt. ansøgninger til Aarhus Kommunes nye Crowd-Funding platform i forbindelse med lokale projekter, d) Lone Bøye Thuesen, Thorkild svarer Lone✓ e) Mette Duedahl Schou, Thorkild svarer Mette✓

1. Drøfte hvordan vi kommer videre med proces om bymidten

Anders fremsender til Thorkild en “forklæde-tekst” til referatet fra borgermødet i november. Teksten tillægges nærværende referat. FU vil dernæst arbejde videre med, hvordan fremtidige processer tilrettelægges herunder, hvordan Aarhus Kommune kan inddrages.

2. Opdatere Årshjulet og lægge det frem

Anders udsender et forholdsvis “tomt” årshjul, hvor vi i fællesskab skal fylde huller ud. Når det er færdigt, lægges det på hjemmesiden.

3. Kort opsamling på nu godkendt temaplan om bebyggelser

Der er for nuværende ikke medtaget nye områder til udbygning af Mårslet. FU vil som vanligt medvirke til at fremtidige projekter sker med den bedst mulige proces

4. Oprettelse af trafikudvalg

Der er mange tiltag omkring infrastruktur, temaplaner og konkrete forslag lokalt, så FU vil igen etablere et trafikudvalg. Der skal udarbejdes et kommissorium. Arbejdet påbegyndes på næste møde.

5. Forslag fra grønt udvalg om supplerende tilslutning til ny planlagt cykelsti, delstrækning 2. (bilag tilsendt) Forslaget vil forbinde eksisterende stisystem langs Giber Å med TMG fra midtby ved Pizzaria.

FU tiltræder ideen, men der skal tages behørigt hensyn til ejerforhold af de tilknyttede arealer og til forholdene ved krydsning af Testrupvej. Skolepatrulje-ordning, Trafik og Veje, evt. politi. skal medtænkes/inddrages 

6. Muligheder for offentlig proces af forslag fra Grønt Udvalg om stiforbindelse fra Mårslet Nord til Hovstien.

FU kan ikke umiddelbart tiltræde forslaget, men vi vil gerne drøfte det med Grønt Udvalg fx på junimødet

7. Referat fra Fællesrådenes formandsmøde

Finn refererede fra Fællesrådenes Formandsmøde og laver oplæg på næste møde om fremtidige debatemner

8. Nye medlemmer til Grønt Udvalg

Udsat til næste møde

Udsættes til mødet i maj

9. Evt. 

FU vil lave indslag i Mårsletbladet om formål med og brug af “formødepunktet” på de ordinære bestyrelsesmøder.

Pernille har svaret på JP’s henvendelse om deltagelse i en artikelserie.

Poul har talt med TMG om en mulig løsning på flagalleen.

pbv

 

Thorkild