Referat, FU-møde, d. 6. juni 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

6/6 2023
Til stede: Anders, Finn, Jens, Anette, Thorkild


  1. Bordet rundt og henvendelser til FU: Der har været en del henvendelser til FU, og mange af jer har været til møder med bl.a. kommunen. Jeg forventer, at vi sætter mere tid af til dette end vanligt.

Ad 1) Thorkild har svaret på henvendelsen om trafikken på Tandervej mellem de to rundkørslerne ved henholdsvis Nymarks Allé og Giber Ringvej. Henvendelse fra borger om trailer-opbevaring i forbindelse med flagalleen. Container på Bedervej forventes opstillet. Indlæg vedr. den måske kommende udlægning til natur fra borger forventer FU, at kommunen vil lade FU være med i processen i områdets tilblivelse. Borgeren mener, kommunens plan kan være i strid med Helhedsplanen. Finn og Anders har henvendt sig til kommunen om, hvilke fællesråd, der vil blive inddraget. Beder-Malling, Højbjerg og Mårslet Fællesråd bliver deltagere. I forbindelse med driften af Mårsletbladet har Vandværket accepteret et fast kvartals-beløb. 

  1. Naturudvikling: I de seneste uger har jeg knapt kunnet lufte hunden uden at blive frittet om naturudvikling omkring bl.a. Vilhelmsborg. Der er i mit sind ikke tvivl om, at vi bør engagere os her – og Finn og jeg har skitseret og vedhæftet et kommissorium til dette. Lad os i samme forbindelse drøfte det kommende møde på Vilhelmsborg

Ad 2) Kommisoriet sættes i gang. Kommisoriet bliver tilgængeligt på hjemmesiden. Processplanen, der er 3-årig, kommer, når færdig, ligeledes på hjemmesiden.

  1. Høringssvar vedr. lokalplan 1115

Ad 3) ombyttes med pkt. 6. Jens forlod mødet. FU afgiver høringssvar. Der har allerede været afholdt borgermøde. Lokalplanen tilgodeser byggeri af mere blandet karakter. Desuden bliver der et sammenhængende stisystem. Lokalplanen har fin sammenhæng med Mårslet Helhedsplan.  FU har noteret sig at flere borgere på borgermødet forleden talte for, at der parallelt med vedtagelsen af lokalplan 1115 bør laves en omfartsvej nord om Mårslet for at afvikle den stigende trafikmængde i Mårslet. Høringssvaret kan læses på høringsportalen og snarest muligt på FU’s hjemmeside.

  1. Trafikudvalget: Det ville være fint med en frisk status – vejinfrastrukturen drøftes levende og under alle omstændigheder er der stadig blæst om vejstøj fra Giber Ringvej

Ad 4) Thorkild fremlagde fra trafikudvalgets møde med Teknik og Miljø. Der arbejdes i øjeblikket på 6 indsatsområder: 1. Hørretvej/Letbanen, 2. Ønske om fortove mellem Mårslet Byvej og byskiltet på Langballevej, 3. Fortov langs Nymarksvej fra Enkegårdslunden til Bederrvej, 4. Krydsning ved Hovstien og Langballevej, 5. Obstrupvej og stisystem ved Frøkæret, 6. Krydset Oddervej/Hørretvej 

  1. Mårslet Bladet: Kan vi tage en mellemtid på bladet i forhold til om vi får leveret indhold nok?

Ad 5) Skubbes til august. 

  1. Evt og god sommer

Ad 6) Loppemarkedet blev gennemført med stor succes, selv om antallet af lopper ikke var prangende.

pfv

Thorkild