Referat, FU-møde, d. 4. april 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

4/4 2023

 

Til stede: Anette, Pernille, Anders, Jens, Thorkild

Dagsorden med fed. Referat med kursiv

 1. Siden sidst

  1. FU har noteret sig nyheden om at Aarhus Kommune angiveligt vil omlægge 300 ha landbrugsjord omkring Vilhelmsborg til natur eller skov. FU håber, at Aarhus Kommune vil inddrage de sydlige fællesråd. FU vil selv tage kontakt til de sydlige fællesråd for at drøfte dette.

  2. 27. marts deltog Jens og Pernille i møde med Aarhus Kommune i kontekst af Oplandsudvalget. FU har anbefalet at få tilkoblet en lokal ressourceperson til at hjælpe med at drive nye tiltag f.eks. indenfor skole- og foreningsliv. Disse tiltag kunne sagtens være tværgående/deles af flere fællesråd. FU vil tage dette op med de sydlige fællesråd.

 2. Indkommende henvendelser

  1. FU har modtaget henvendelse om flagalleen. Der mangler kontaktinfo på hjemmesiden og i Mårslet Bladet. Dette rettes.

  2. FU har modtaget flere henvendelser angående støj fra Giber Ringvej. FU vil gerne drøfte sagen med nabo-fællesrådene. Borgere og foreninger med interesse i emnet må gerne søge foretræde i forbindelse med Mårslet Fællesråds åbne formøder. FU afventer derudover de lovede kontrollerende støjmålinger. FU vil gerne anføre at rette myndighed for behandling af egentlige klager er Aarhus Kommune.

 3. Kommunikationshjælp – I forlængelse af drøftelsen på repræsentantskabsmødet i februar har FU besluttet at avertere efter et medlem til FU, som kan hjælpe med at løfte kommunikationsopgaven. På næste møde drøftes et oplæg til en “stillingsannonce”, som Pernille vil forberede. Der er især et ønske om hjælp til at sikre formidling af information fra Aarhus Kommune til lokalområdet.

 4.  Evt. – FU har drøftet opstart for tværgående udvalg mellem de sydlige fællesråd. FU har til hensigt at invitere til opstartsmøde for et par af udvalgene med start i anden uge i maj.

Næste møde tirsdag d. 2. maj kl 1830 – åbent formøde kl 1900 – Pernille inviterer i samarbejde med Hans til åbent formøde vedr. kommunikationsopgaven

 

PBV Anders/Thorkild