Referat, FU-møde, d. 7. marts 2023

Dagsorden og referat,

FU-møde,

7. marts 2023

Til stede: Finn – Anders – Poul – Pernille – Thorkild 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

Ad 1) ikke noget 

 

2. Konstituering efter repræsentantskabsmøde 

Ad 2) Anders fortsætter som formand, Jens som næstformand, Poul fortsætter som kasserer og redaktør for Mårsletbladet, Thorkild fortsætter som sekretær.

 

3. Drøftelse af repræsentantskabsmødet og tiltag på baggrund af det.

Ad 3) Vi har drøftet repræsentantskabsmødet, herunder FU’s kommunikation. FU påsætter følgende auto-svar: 

 

(Tak for din henvendelse til Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg. Vi læser løbende henvendelser og behandler som hovedregel indkomne henvendelser på førstkommende møde, der typisk er 1. tirsdag i hver måned, dog ikke juli. 

Med venlig hilsen 

Mårslet Fællesråd Forretningsudvalg ) 

 

Henvendelser drøftes typisk på kommende FU-møde. Hastesager besvares hurtigst muligt. Ønskes referatet tilsendt rettes henvendelse til Lars P med følgende mailadresse: lpn@privat.dk . I øvrigt kan referatet findes på FU’s hjemmeside. FU’s facebook-profil er kun til udadgående info og bruges ikke som debatgruppe. Hvis der er medlemmer eller andre, som har lyst til at drøfte kommunikation med FU, er der hermed sendt en officiel invitation til formødet i april.

 

Som en konsekvens vælger FU fremover at afholde møderne den første tirsdag i måneden kl. 18.30. Evt. formøde kl. 19.00. Ønskes et formøde, skal der senest en uge før være en skriftlig henvendelse til: maarsletfu@gmail.com . FU vil i den kommende tid se på hjemmesiden og dens forbedringsmuligheder. Der er menuer/undermenuer uden indhold. Ligeledes er hjemmesiden svær at orientere sig i, og søgefunktionen bringer ofte én i ring.

 

4. Indkomne henvendelser til FU 

Ad 4) En borger, Jane Simonsen, har, på vegne af en gruppe, rettet henvendelse til FU for at få FU til at deltage i en stiftende generalforsamling vedr. støjgener fra Giber Ringvej. FU ønsker ikke at deltage, men enhver gruppe eller borger kan få foretræde ved et møde med FU ved rettidigt at fremsætte ønske herom, primært dækkende postnummer8320. Trine Kildehøj har henvendt sig for at få hjælp til at kortlægge, hvilke medier, der findes lokalt. Pernille laver liste, som sendes til Trine. 

 

5. Korrektion af info om borgermøde 2. maj om lokalplan for Eskegården og dens jorde

Ad 5) 2. marts har FU modtaget mail fra Aarhus Kommune om udsættelse af borgermøde vedr. lokalplan 1161. Til Information er her henvendelsen: 

Kære fællesråd og følgegruppe, 

Lokalplanen for Eskegårdsvej – og alle andre igangværende plansager, som omfatter arealer inden for en 300 m zone fra drikkevandsboringer – er sat i bero. Det sker efter byrådet på byrådsmødet den 22. februar besluttede ikke at tiltræde Lokalplan 1167 i Tranbjerg, da området ligger inden for en 300 m zone. Der er igangsat et arbejde med afklaring af det fremadrettede administrationsgrundlag og afvejning af interesser for byudvikling og grundvandsbeskyttelse. 

Borgermødet d. 2. maj er derfor aflyst for nu, og lokalplanforslaget for Eskegården afventer denne afklaring. Jeg vender tilbage, når der er er afklaring og en ny tidsplan for sagen og borgermødet. 

6. Evt. og mødedatoer fremover: 

Ad 6) Forventede ordinære mødedatoer frem til næste repræsentantskabsmøde i 2024 er: 

tirsdag d. 4. april 

tirsdag d. 2. maj 

tirsdag d. 6. juni 

tirsdag d. 1. august 

tirsdag d. 5. september 

tirsdag d. 3. oktober 

tirsdag d. 7. november 

tirsdag d. 5. december 

tirsdag d. 9. januar (2. tirsdag) 

tirsdag d. 6. februar 

pbv 

Thorkild