Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 13/12-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 13.12 2022 i Multihallen

 

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde

FU møde, ordinært. Afbud Anette, Kenneth, Thorkild

Møde afholdt d. 13. december 2022 i Halhuset fra kl 1830 til 2100

Opsamling fra møde 8. december med Mårslet Bladet:

 • Forslag til beslutning: Fremadrettet sendes alle referater fra FU møder samme aften til Hans, så Hans kan stille spørgsmål til Anders pr. 1630 følgende onsdag. Hans behandler derefter referatet journalistisk så de væsentligste punkter kan udsendes i Mårslet Bladet. Beslutning: FU vedtager ovenstående og vil samtidig fremsende dagsordener til Hans forud for møder.

Opsamling på møde for de sydlige fællesråd:

 • Anders udsender referat asap. FU har til hensigt at byde ind ift. til natur/grønne områder/drikkevand/klima med udgangspunkt i temaplaner for blå/grønne samt grundvand. Finn kan træde ind som vores repræsentant der, dertil fritidsliv/dagstilbud/skole samtænkning og endelig et samarbejde med Det Grønne Udvalg, hvor Pernille kan være vores repræsentant

Evt. formøde:

 • Intet formøde

Forslag til alternativ stiføring (Visbjerg Hegn).

 • FU har haft møde med Henrik og Jens og besigtiget området omkring Visbjergvej 30. Der kunne ikke på mødet opnås enighed om en alternativ føring af nuværende sti. FU vil derfor ikke anbefale tilpasninger til eksisterende stiforløb på dette tidspunkt. I stedet vil FU foreslå Aarhus Kommune at etablere en ny sti på de kommunale arealer mellem Hørretvej, Visbjergvej og Visbjerg Hegn, hvor der allerede findes en uofficiel sti i det braklagte område, og hvor sikker krydsning vil muliggøre en forbindelse med det nordlige Mårslet og Langballevej hhv. Hovstien. Det er muligt at færdslen på Visbjergvej dermed vil falde.

Opsamling på møde om oplandspuljen 12. december

 • FU deltog og sad sammen med flere af de sydlige fællesråd, hvor samarbejdet fortsatte. Der vil være reelle penge at komme efter til projekter og det vil vi i Mårslet arbejde for sammen med de sydlige fællesråd. 

Opsamling på offentligt møde om solceller 12. december

 • Der var ca. 100 fremmødte til mødet, hvor der var stor spørgelyst. Der blev ikke fremført væsentlige indvendinger.

Opsamling på kommunens mail vedrørende afslag på at opstarte helhedsplan for Mårslet foreløbig

 • FU noterer sig at Aarhus Kommune ikke pt er parat til at igangsætte en Helhedsplan for Mårslet. Fu vil fortsat arbejde for at kommunen igangsætter en helhedsplan. Indtil en sådan er på plads vil FU fortsat følge den eksisterende lokalt forankrede Helhedsplan for 8320.

Henvendelse vedrørende revy tekster

 • FU sætter parterne i forbindelse med hinanden – Anders forwarder mail til Pernille som udfører!

Beslutning vedrørende støtte til etablering af Krolf (4000 kr. betinget af indmelding i TMG)

 • Tiltrådt!

 

Evt.

 

 • Vi bør sætte autosvar op for vores faste mail. Pernille får til opgave at sætte en mail op som fortæller om formøde, faste møder samt at svartid ofte vil vente på FU møder

 • Der er indkommet en henvendelse til FU angående trafikstøj fra Giber Ringvej. FU vil videresende sådanne henvendelser til Trafikudvalget med henblik på en samlet behandling på udvalgets møder.

 • Nyt fra TMG: TMG står til underskud – FU vil på næste møde drøfte støtte til TMG ekstraordinært, såfremt budgettet tillader det.