Kom til borgermøde om udvikling af 300 hektar ny natur omkring Vilhelmsborg

🌱🌳 Kom til borgermøde om udvikling af 300 hektar ny natur omkring Vilhelmsborg og mød bonderøven: Frank Erichsen der vil holde oplæg🌿
 
Praktisk info
 • tid: den. 15. november kl. 18.30-21.30
 • sted:  Skolehallen (den store hal)
 • tilmelding: via scanning af QR kode på plakaten eller via dette link: https://aarhus.dk/nynatur
 • Program:
  • Velkomst ved Fællesrådets formand Anders Kjær
  • Gennemgang af projektet og indkomne forslag
  • Oplæg v. Frank Erichsen om naturgenopretning
  • Workshop
 • Entre: Gratis
 • På mødet vil der være kaffe/the og kage
Vi håber og se dig til mødet 🌿, så vi sammen kan udvikle naturen.
 
Mvh
Mårslet fællesråd og Aarhus Kommune
 
Kan være et billede af 1 person, landkort og tekst, der siger "Faellesrad og Aarhus Kommune inviterer alle interesserede til borgermoder om 300 hektar ny natur NATURGENOPRETNING 15. november 18.30- 21.30 Multihallen, Märslet Faellesrád og Aarhus Kommune fholder ialt tre borgermoder. Pả alle moder vil kommunen gennemgá omrăderne, der vil vaere workshops og oplaeg fra eksterne eksperter de enkelte temaer. Scan QR-koden for laese mere og tilmelde dig de enkelte borgermoder. aarhus.dk/nynatur Co-funded by the uropean Union Biodiverse Interreg Cities North Sea TEKNIK MILJO"

Referat, FU-møde, d. 7. november 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

7/11 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

Til stede: Pernille, Poul, Thorkild, Anette, Finn

1. Siden sidst, herunder henvendelse fra borgere

Opfordring fra Teknik og Miljø til at deltage i en årskonference for klimaindsatsen i Aarhus Kommune. Den afvikles 30. november. Der er tilmelding på link. Konferencen er forbeholdt medlemmer af fællesråd. Samarbejds-digital-platform er udvidet med to rubrikker. Indholdet på platformen diskuteres på decembermødet – Henvendelse om at etablere en kalender i Mårsletbladet. Fællesrådet har vanskeligt ved at se, hvorledes og af hvem en sådan skal administreres, idet den formodentlig vil blive meget omfangsrig, og i givet fald ville den skulle begrænses aftalt af et udvalg. Forslaget synes umiddelbart at være en god ide, men kan ikke varetages af Fællesrådet. Thorkild svarer på henvendelsen.

Trafikudvalget har fået henvendelser om en farlig situation ved cykelstiens krydsning med udkørsel fra Hørretvænget. Herudover ønsker borgere på Nymarksvej mellem bro over Giber Ringvej og Nymarks Allé. Trafikudvalget afholder møde sidst i november.

2. Borgermøder 15. november, Naturudvikling i og omkring Mårslet og 14. december, Eskegården.

Den store hal ved skolen danner rammen om borgermødet d.15. november. – I skrivende stund er det usikkert, hvorvidt borgermødet d. 14. december bliver på dagen eller udskydes. Forvaltningen har dags dato ikke fremsendt forslag til byrådet. Programmet for aftenen bliver lagt på hjemmesiden.

3. Invitation til at deltage i den digitale dialog/platform om den nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene, Anders

Udsættes til næste møde.Input til fællesråds-seminar er tidligere sendt af Anders

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Thorkild beder Kenneth fjerne dokumentet på hjemmesiden om Eskegården. Høringssvar samles under en rubrik på hjemmesiden. Finn samler høringssvar.

5. Ansøgning fra Menighedsrådet om nedrivning af præsteboligen

Poul har talt med formand for menighedsrådet. Menighedsrådet vil og kan ikke finansiere præsteboligen. Fællesrådet ønsker at invitere menighedsrådet til en drøftelse om en fremtidig alternativ anvendelse. Finn og Poul henvender sig til menighedsrådet om et møde.

6. Evt.

Thorkild henvender sig til Anders om formularen, der giver rigtig mange spam i vores indbakke.

pfuv

Thorkild

Referat, FU-møde, d. 2. oktober 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

2/10 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Til stede: Anders – Pernille – Jens – Poul – Finn – Thorkild 

1. Siden sidst, henvendelser til FU 

a. Henvendelse vedr. ansøgning om nedrivning, Obstrupvej 4 

Ad 1a) Et flertal i fællesrådet mener, at der bør overvejes på ny, om en nedrivning er nødvendig. 

b. Henvendelse om lokaler til kommunalt afholdt borgermøde 14. dec angående lokalplan for del af Eskegården 

Ad 1b) Forvaltningen skal rette henvendelse til Mårslet Skole 

c. Henvendelse vedr. Hørretvænge og krydsende cykelsti 

Ad 1c) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

d. Henvendelse angående nærulykke, trafikpatrulje ved banen 

Ad 1d) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

e. Ønske om foretræde, Innovator kl 1900 

Ad 1e) Innovator, Jonathan, fremlagde ideer om at undersøge mulighederne for at etablere en dagligvarebutik ved Tandervej/Giber Ringvej. Innovator fremsender til Forretningsudvalget kopi af COWI’s beregninger på, hvorvidt Mårslet kan bære endnu en dagligvarebutik. Det kunne være en ide, at Aarhus Kommune, Innovator og Mårslet Fællesråd kunne mødes, hvis kommunen indgår i et fremtidigt projekt. 

f. Aarhus Arkitektur-uge 

Ad 1f) Kommunalt initiativ med henblik på at få borgerne inddraget i at vurdere spørgsmål om arkitektur og det aarhusianske arkitektoniske udtryk 

2. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild 

Ad 2) Forretningsudvalget har noteret sig, at der er borgere i byen, som vedvarende udtrykker tvivl om, hvorvidt Forretningsudvalget i nogle tilfælde ikke har holdt fast i sine argumenter fra FUs Helhedsplan for 8320, når der er indsendt bemærkninger til konkrete lokalplanforslag eller andre høringer, f. eks vedrørende Eskegårdsprojektet. Forretningsudvalget bidrager gerne til at skabe klarhed over historiske forløb, hvis disse borgere søger foretræde. 

Forretningsudvalget vil fremadrettet ved sin tilrettelæggelse af borgerinddragelse (i både egne og kommunens processer) forsøge at være ekstra tydelig omkring begrundelsen for sine valg samt anvendelse af helhedsperspektivet, så der ikke opstår unødige misforståelser. Forretningsudvalget lægger fortsat stor vægt på at sikre åbne og gennemskuelige processer i lokalområdets møde med Aarhus

Kommune som myndighed, herunder ved at virke for at skabe mulighed for tidlig inddragelse af borgerne fx gennem borgermøder. 

3. Naturudvikling Mårslet, herunder kommende borgermøde 15. nov. Ad 3) Kommunen har etableret nogle workshops med borgerinddragelse. Desuden har der været tilbudt markvandringer, hvor kommunen har fremstillet det kommunale projekt. I næste Mårsletblad kommer en side med en egentlig invitation til det kommende borgermøde. I en lokal proces i 2003 er der udarbejdet en folder, der er relevant for det kommunale projekt om naturudvikling. I forventning om, at det ophavsretlige falder gunstigt ud, så har FU besluttet at afsætte penge til et nyt begrænset oplag af folderen. FU henviser til Mårsletbladets oktobernummer på side15 og 17. 1, november er programmet for borgermødets afvikling klar. 

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild 

Ad 4) Udsættes til næste møde 

5. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille 

Ad 5) Igangværende proces. Skolen støtter ideen. FU ser gerne, at ordningen med samspil mellem skole, foreninger og TMG kan fortsætte og helst i et flerårigt perspektiv. FU fortsætter støtten til ordningen. Punktet er drøftet uden Pernilles deltagelse. 

6. Tilbagemelding fra Midttrafik, Thorkild 

Ad 6) Anders og Thorkild har aftalt at mødes med Midttrafik for at få en forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at ændre på køreplanerne,så Mårslet om aftenen og i weekender kan få halvtimesdrift. 

7. Evt. 

Ad 7) Intet 

pfv 

 

Thorkild

Referat, FU-møde, d. 5. september 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

5/9 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Pernille – Jens – Hakon – Anette – Finn – Thorkild


 1. Siden sidst, henvendelse fra borgere/indkomne mails m.v.

Ad 1) Henvendelse fra forvaltning om udseende på stiovergang på Tandervej mellem de to rundkørsler vedr. type af hastighedsdæmpning. Glædeligt, at resten af strækningen bliver udvidet til nutidig standard. – 

 1. 19.00 Formøde vedr. Ny dagligvarebutik på Tandervej, Innovater

Ad 2) Ikke mødt

 1. 19.30 Formøde om trafikafvikling på Bedervej, Jørgen B, Emma S m.fl.

Ad 3) Jørgen Andersen og Ole Hansen mødte frem og fremlagde forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bedervej. De ønsker hastighedsdæmpning eller/og helst en sti langs vejen fra Mårslet til den allerede etablerede sti efter Letbaneoverskæringen.

 1. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild

Ad 4) Udsat til oktobermødet

 1. Henvendelse til Midttrafik om køreplaner for Bus 16 og Letbane L2, Thorkild

Ad 5) Thorkild fremsender skrivelsen til Midttrafik

 1. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Ad 6) Udsat til oktobermødet

 1. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille

Ad 7) Pernille fremlagde et udkast til kommissorium (ligger i mappe under udvalg på vores Drev). Folkehus, Mårslet Skole, Borgerhus, Spejdere, TMG, Egnsarkiv, Multihallen, Mårslet Kirke m. fl er relevante at finde deltagere fra. Koordinering af events er et arbejdsområde.

 1. Evt

Ad 8) Udvalget for naturudvikling holder møde 19. september.


Referat, FU-møde, d. 1. august 2023

Dagsorden og referat 

Bestyrelsesmøde 

1/8 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Anette, Anders, Jens, Thorkild, Finn, Poul


 1. Siden sidst

Ad 1) Henvendelse fra Innovator om evt. dagligvarebutik på Tandervej. Kommer forventeligt til foretræde på mødet i september. Jørgen Brandt kommer ligeledes til foretræde vedr. frivilligt stop for sprøjtning af vandsårbare områder. Henvendelse til FU om udsmykning af busskure i 8320. 

 1. Henvendelser fra borgere

Ad 2) Der har været diskussion om støjmålingerne ved Giber Ringvej. FU lægger sig op ad resultaterne. FU opfordrer til, at de oprindelige planer om en trafikmåling og støjmåling efter et år gennemføres. Kommunen kan evt, overveje at gennemføre en hastighedssænkning for tunge køretøjer.

 1. Midttrafik og koordinering af linjer til og fra Mårslet

Trafikudvalget udarbejder en henvendelse til Midttrafik om at ændre på køreplanerne for Letbane og Busrute 16 til og fra Mårslet.

 1. Procesplan for natur omkring Mårslet, tidligere modtaget fra Aarhus Kommune. Plan skal i høring i Mårsletbladet mm. Kommentarer til planen. Orientering om udvalgsmedlemmer.

Ad 4) Antallet af interesserede medlemmer i arbejdsgruppen udgør 10 personer. Der har været afholdt et møde, hvor en procesplan er præsenteret. Planen beskriver den forventede borgerinddragelsesprocess, hvor præsentationen bliver præsenteret i Mårsletbladet af FU. Kommunen forestår en høring af planen. Dernæst arrangeres markvandringer i september 2023 og sidst kommer en samlet debat forud for en beslutning. FU finder, at planen, som foreligger, ser lovende ud. FU arbejder for at få opsat en informationsstander et centralt sted i byen.

 1. Evt

Intet


pbv

Thorkild


 • markeret

Referat, FU-møde, d. 6. juni 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

6/6 2023
Til stede: Anders, Finn, Jens, Anette, Thorkild


 1. Bordet rundt og henvendelser til FU: Der har været en del henvendelser til FU, og mange af jer har været til møder med bl.a. kommunen. Jeg forventer, at vi sætter mere tid af til dette end vanligt.

Ad 1) Thorkild har svaret på henvendelsen om trafikken på Tandervej mellem de to rundkørslerne ved henholdsvis Nymarks Allé og Giber Ringvej. Henvendelse fra borger om trailer-opbevaring i forbindelse med flagalleen. Container på Bedervej forventes opstillet. Indlæg vedr. den måske kommende udlægning til natur fra borger forventer FU, at kommunen vil lade FU være med i processen i områdets tilblivelse. Borgeren mener, kommunens plan kan være i strid med Helhedsplanen. Finn og Anders har henvendt sig til kommunen om, hvilke fællesråd, der vil blive inddraget. Beder-Malling, Højbjerg og Mårslet Fællesråd bliver deltagere. I forbindelse med driften af Mårsletbladet har Vandværket accepteret et fast kvartals-beløb. 

 1. Naturudvikling: I de seneste uger har jeg knapt kunnet lufte hunden uden at blive frittet om naturudvikling omkring bl.a. Vilhelmsborg. Der er i mit sind ikke tvivl om, at vi bør engagere os her – og Finn og jeg har skitseret og vedhæftet et kommissorium til dette. Lad os i samme forbindelse drøfte det kommende møde på Vilhelmsborg

Ad 2) Kommisoriet sættes i gang. Kommisoriet bliver tilgængeligt på hjemmesiden. Processplanen, der er 3-årig, kommer, når færdig, ligeledes på hjemmesiden.

 1. Høringssvar vedr. lokalplan 1115

Ad 3) ombyttes med pkt. 6. Jens forlod mødet. FU afgiver høringssvar. Der har allerede været afholdt borgermøde. Lokalplanen tilgodeser byggeri af mere blandet karakter. Desuden bliver der et sammenhængende stisystem. Lokalplanen har fin sammenhæng med Mårslet Helhedsplan.  FU har noteret sig at flere borgere på borgermødet forleden talte for, at der parallelt med vedtagelsen af lokalplan 1115 bør laves en omfartsvej nord om Mårslet for at afvikle den stigende trafikmængde i Mårslet. Høringssvaret kan læses på høringsportalen og snarest muligt på FU’s hjemmeside.

 1. Trafikudvalget: Det ville være fint med en frisk status – vejinfrastrukturen drøftes levende og under alle omstændigheder er der stadig blæst om vejstøj fra Giber Ringvej

Ad 4) Thorkild fremlagde fra trafikudvalgets møde med Teknik og Miljø. Der arbejdes i øjeblikket på 6 indsatsområder: 1. Hørretvej/Letbanen, 2. Ønske om fortove mellem Mårslet Byvej og byskiltet på Langballevej, 3. Fortov langs Nymarksvej fra Enkegårdslunden til Bederrvej, 4. Krydsning ved Hovstien og Langballevej, 5. Obstrupvej og stisystem ved Frøkæret, 6. Krydset Oddervej/Hørretvej 

 1. Mårslet Bladet: Kan vi tage en mellemtid på bladet i forhold til om vi får leveret indhold nok?

Ad 5) Skubbes til august. 

 1. Evt og god sommer

Ad 6) Loppemarkedet blev gennemført med stor succes, selv om antallet af lopper ikke var prangende.

pfv

Thorkild


Referat, FU-møde, d. 2. maj 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

2/5 2023

 

Til stede: Anette, Poul, Pernille, Jens, Thorkild, Anders

 

 1. Siden sidst

 2. Formøde: Per Henrik fra Maarslet Avis, Hans Petersen (tilknyttet Mårsletbladet), Stig fra Tranbjerg-Mårslet avisen om kommunikation samt en borger med interesse for Mårslet.

Ad 2) FU oplyser, at de ønsker at forbedre sin kommunikation med borgerne i 8320. Bl.a har de indført et autosvar, der viser, at henvendelser drøftes på kommende FU-møder. Per gjorde opmærksom på, at han ønskede et “menneske”, der svarer fx inden for en uge. Opgaven er lidt kompleks, idet FU bruger Mårsletbladet og de digitale netaviser arbejder anderledes. I forhold til det af kommunen udsendte forslag til etablering af sammenhængende natur/skove opfordrede Per H til at FU kunne bede kommunen om at finde nye måder at inddrage borgerne på. Emnet egner sig måske til at arbejde sammen med de øvrige fællesråd. Der er enighed om, at de centrale planer om udvikling af kommunen er voldsomt tunge for menigmand. Per Henrik ville ønske, at FU ville se til referater fra Beder-Malling-Ajstrup. FU laver ikke forhandlingsreferat, men beslutningsreferat. Hans udtrykte, at han fandt referaterne fine og tilstrækkeligt oplysende. Stig var tilfreds med kommunikationen mellem ham og FU. FU ønsker igen, at Aarhus Kommune får lavet en stam-platform som hjemmeside. Imens prøver FU at forbedre sin hjemmeside til en mere overskuelig platform. Først spørges Kenneth, subsidiært finder vi en anden, der kan forbedre hjemmesiden. Anders tager fat i Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup om et fælles afsæt vedr. planerne for de 300 ha i vores område. 

 1. Trafikudvalg, Thorkild

Ad 3) Pernille beder trafikudvalget om at få etableret mange flere parkeringspladser. ved skolen og idrætsforeningen. Trafikudvalget ønsker at forbedre Tandervejs tilkørsel til Giber Ringvej samt få løst den øgede trafikmængde ved at få lavet en “nordlig omfartsvej” med forbindelse til Obstrupvej-tilkørslen. Trafikken ad Tandervej. er steget voldsomt siden åbningen af Giber Ringvej. Trafikudvalget har haft møde med med Mobilitetsafdelingen i Teknik og Miljø. Der bliver lavet en ny prioriteret liste over ønskede forbedringer vedr. infrastrukturen, hvor også et ønske om en prioritering af fortove og oplyste stier blev nævnt.

 1. Evt., Poul

Ad 4) Poul præsenterede internetadgangen til kommunens crowd-funding-platform

mht projektet med en andelsbaseret frugtplantage på Bedervej.

 

pbv

 

Thorkild

 

Referat, FU-møde, d. 4. april 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

4/4 2023

 

Til stede: Anette, Pernille, Anders, Jens, Thorkild

Dagsorden med fed. Referat med kursiv

 1. Siden sidst

  1. FU har noteret sig nyheden om at Aarhus Kommune angiveligt vil omlægge 300 ha landbrugsjord omkring Vilhelmsborg til natur eller skov. FU håber, at Aarhus Kommune vil inddrage de sydlige fællesråd. FU vil selv tage kontakt til de sydlige fællesråd for at drøfte dette.

  2. 27. marts deltog Jens og Pernille i møde med Aarhus Kommune i kontekst af Oplandsudvalget. FU har anbefalet at få tilkoblet en lokal ressourceperson til at hjælpe med at drive nye tiltag f.eks. indenfor skole- og foreningsliv. Disse tiltag kunne sagtens være tværgående/deles af flere fællesråd. FU vil tage dette op med de sydlige fællesråd.

 2. Indkommende henvendelser

  1. FU har modtaget henvendelse om flagalleen. Der mangler kontaktinfo på hjemmesiden og i Mårslet Bladet. Dette rettes.

  2. FU har modtaget flere henvendelser angående støj fra Giber Ringvej. FU vil gerne drøfte sagen med nabo-fællesrådene. Borgere og foreninger med interesse i emnet må gerne søge foretræde i forbindelse med Mårslet Fællesråds åbne formøder. FU afventer derudover de lovede kontrollerende støjmålinger. FU vil gerne anføre at rette myndighed for behandling af egentlige klager er Aarhus Kommune.

 3. Kommunikationshjælp – I forlængelse af drøftelsen på repræsentantskabsmødet i februar har FU besluttet at avertere efter et medlem til FU, som kan hjælpe med at løfte kommunikationsopgaven. På næste møde drøftes et oplæg til en “stillingsannonce”, som Pernille vil forberede. Der er især et ønske om hjælp til at sikre formidling af information fra Aarhus Kommune til lokalområdet.

 4.  Evt. – FU har drøftet opstart for tværgående udvalg mellem de sydlige fællesråd. FU har til hensigt at invitere til opstartsmøde for et par af udvalgene med start i anden uge i maj.

Næste møde tirsdag d. 2. maj kl 1830 – åbent formøde kl 1900 – Pernille inviterer i samarbejde med Hans til åbent formøde vedr. kommunikationsopgaven

 

PBV Anders/Thorkild

 

Referat, FU-møde, d. 7. marts 2023

Dagsorden og referat,

FU-møde,

7. marts 2023

Til stede: Finn – Anders – Poul – Pernille – Thorkild 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

Ad 1) ikke noget 

 

2. Konstituering efter repræsentantskabsmøde 

Ad 2) Anders fortsætter som formand, Jens som næstformand, Poul fortsætter som kasserer og redaktør for Mårsletbladet, Thorkild fortsætter som sekretær.

 

3. Drøftelse af repræsentantskabsmødet og tiltag på baggrund af det.

Ad 3) Vi har drøftet repræsentantskabsmødet, herunder FU’s kommunikation. FU påsætter følgende auto-svar: 

 

(Tak for din henvendelse til Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg. Vi læser løbende henvendelser og behandler som hovedregel indkomne henvendelser på førstkommende møde, der typisk er 1. tirsdag i hver måned, dog ikke juli. 

Med venlig hilsen 

Mårslet Fællesråd Forretningsudvalg ) 

 

Henvendelser drøftes typisk på kommende FU-møde. Hastesager besvares hurtigst muligt. Ønskes referatet tilsendt rettes henvendelse til Lars P med følgende mailadresse: lpn@privat.dk . I øvrigt kan referatet findes på FU’s hjemmeside. FU’s facebook-profil er kun til udadgående info og bruges ikke som debatgruppe. Hvis der er medlemmer eller andre, som har lyst til at drøfte kommunikation med FU, er der hermed sendt en officiel invitation til formødet i april.

 

Som en konsekvens vælger FU fremover at afholde møderne den første tirsdag i måneden kl. 18.30. Evt. formøde kl. 19.00. Ønskes et formøde, skal der senest en uge før være en skriftlig henvendelse til: maarsletfu@gmail.com . FU vil i den kommende tid se på hjemmesiden og dens forbedringsmuligheder. Der er menuer/undermenuer uden indhold. Ligeledes er hjemmesiden svær at orientere sig i, og søgefunktionen bringer ofte én i ring.

 

4. Indkomne henvendelser til FU 

Ad 4) En borger, Jane Simonsen, har, på vegne af en gruppe, rettet henvendelse til FU for at få FU til at deltage i en stiftende generalforsamling vedr. støjgener fra Giber Ringvej. FU ønsker ikke at deltage, men enhver gruppe eller borger kan få foretræde ved et møde med FU ved rettidigt at fremsætte ønske herom, primært dækkende postnummer8320. Trine Kildehøj har henvendt sig for at få hjælp til at kortlægge, hvilke medier, der findes lokalt. Pernille laver liste, som sendes til Trine. 

 

5. Korrektion af info om borgermøde 2. maj om lokalplan for Eskegården og dens jorde

Ad 5) 2. marts har FU modtaget mail fra Aarhus Kommune om udsættelse af borgermøde vedr. lokalplan 1161. Til Information er her henvendelsen: 

Kære fællesråd og følgegruppe, 

Lokalplanen for Eskegårdsvej – og alle andre igangværende plansager, som omfatter arealer inden for en 300 m zone fra drikkevandsboringer – er sat i bero. Det sker efter byrådet på byrådsmødet den 22. februar besluttede ikke at tiltræde Lokalplan 1167 i Tranbjerg, da området ligger inden for en 300 m zone. Der er igangsat et arbejde med afklaring af det fremadrettede administrationsgrundlag og afvejning af interesser for byudvikling og grundvandsbeskyttelse. 

Borgermødet d. 2. maj er derfor aflyst for nu, og lokalplanforslaget for Eskegården afventer denne afklaring. Jeg vender tilbage, når der er er afklaring og en ny tidsplan for sagen og borgermødet. 

6. Evt. og mødedatoer fremover: 

Ad 6) Forventede ordinære mødedatoer frem til næste repræsentantskabsmøde i 2024 er: 

tirsdag d. 4. april 

tirsdag d. 2. maj 

tirsdag d. 6. juni 

tirsdag d. 1. august 

tirsdag d. 5. september 

tirsdag d. 3. oktober 

tirsdag d. 7. november 

tirsdag d. 5. december 

tirsdag d. 9. januar (2. tirsdag) 

tirsdag d. 6. februar 

pbv 

Thorkild