REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2024 KL. 19.00

i Mårslet Skole, Testrupvej 4, 8320 MÅRSLET.

Endelig dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to

stemmetællere

4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke – herunder orientering om

borgerinddragelse i forbindelse med etablering af 300 ha natur.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og

kontingent

7. Indkomne forslag – herunder forretningsudvalgets (FU) forslag til

arbejdsområder i det kommende år:

a. Behandling af indkomne forslag:

1. Fælles kalender for Mårslets arrangementer, indsendt af

Robert Christensen, vedhæftet forslaget i fuld længde.

2. Kontingent forhøjelse med 100 kr, som ubeskåret går til at

understøtte Mårslet Bladet, indsendt af FU.

b. Mulig omlægning af Mårslet Fællesråds kommunikationskanaler, så

de i højere grad bygger på en fælles platform drevet af Aarhus

Kommune

8. Valg til forretningsudvalget (FU)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år

10. Eventuelt

På valg til FU i 2024:

Jens Thomsen, Anders Kjær, Thorkild T. Clausen samt 1. suppleant Kenneth

Mansgaard, 2. suppleant posten er pt. vakant

Ikke på valg til FU i 2024:

Finn Larsen, Pernille B. Fast, Anette Poulsen, Poul H Poulsen,

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 20. februar til

fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 13. februar læses på www.maarslet.nu

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer og kan sende én eller to repræsentanter.

Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE !!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes KUN

på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres

mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Februar 2024

Robert Christensen <robertchristensen17@gmail.com>

søn. 18. feb., 11.59

til maarsletfu@gmail.com

Støtteforeningen TMG og TMG Banko har, synes vi selv, en god ide, som vi gerne

vil have I drøfter på jeres generalforsamling. Det handler om, at vi gerne vil

oprette en fælles kalender, hvor de forskellige foreninger i Fællesrådet kan

oprette opslag om deres arrangementer, så arrangementerne ikke kommer til at

overlappe hinanden, hvilket vil være lidt uheldigt. Løsningen er, at vi laver en

kalender, lige som Mårslet Multihal har til deres bookning af de forskellige

lokaler. Her kan foreningerne i Fællesrådet skrive opslag om, hvilke

arrangementer der er planlagt frem i tiden. Så kan man se et helt år frem, så

bliver det lettere at lave arrangementer der ikke overlapper hinanden. Man kan

samtidig lave en gruppe på Facebook som evt. kan hedde, Dette sker i Mårslet,

hvor kalenderen bliver tilgængelig for alle som er medlem af gruppen, men der

skal ikke kunne tilføjes noget på denne side. Tilføjelser skal kun kunne lade sig

gøre på FUs hjemmeside af de forskellige foreningers bestyrelser. Man kunne

også lave en side i Mårslet Bladet med månedens program, hvor der henvises til

det pågældende arrangement andet sted i bladet. Jeg kan desværre ikke deltage i

jeres generalforsamling, da det falder sammen med vores bankoaften.

Men jeg håber at I får en god generalforsamling, og håber på at I synes godt om

vores forslag, der må behandles under indkomne forslag.

Med venlig hilsen

Formand Robert Christensen

Tlf. 23716043 Mail. robertchristensen17@gmail.com

Referat, FU-møde, d. 5. december 2023

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde
5/12 2023
kl. 18.30 – 21.00

Til stede: Pernille – Thorkild – Jens – 1. Siden sidst Ad 1) Julehilsen fra Teknik og Miljø, Vejanlæg – Formandsmøde for fællesrådene d. 11. januar – Fællesmøde om oplands-puljen 23. januar i Lyngby Menighedshus kl. 18-21. Infoskærm opsættes som forsøg i Kolt-Hasselager. – Der regnes med en fællesskabsudvikler via oplandspuljen – Studentermedarbejder med 5 timer om måned er tilknyttet projekt Naturudvikling(de 300 Ha)

2. Henvendelse fra borgere Ad 2) Intet

3. Fra Trafikudvalget Ad 3) Referat fra seneste møde ligger i Drev. Thorkild overvejer at supplere antallet af udvalgsmedlemmer.

4. Borgermøde om Eskegården, Høringsperiode 30. november 2023 til 1. februar 2024 – hvem har mulighed for at deltage, så vi er velorienterede og efterfølgende kan beslutte evt. høringssvar. Ad 4) Thorkild laver høringssvar, rundsender det til FU inden mødet d. 2. januar, hvor det drøftes på mødet. Pernille informerer om borgermødet på hjemmesiden og Facebook.

5. Invitation til at deltage i den digitale dialog/platform om den nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene, Anders Ad 5) Punktet udsættes

6. Skal vi lukke for mailindgang fra hjemmesiden midlertidigt, indtil vi har fundet en løsning på filtrering? Ad 6) Ja, det skal lukkes hurtigst muligt

7. Det nærmer sig, at vi igen skal søge tilskud fra Aarhus Kommune. Kan du hjælpe, Poul? Ad 7) Ja, Poul søger tilskud

8. Evt Ad 8) Intet

Kom til borgermøde om lokalplan 1161 og boligområde ved Eskegården

Aarhus kommune afholder borgermøde om lokalplan 1161 ang. boligområdet ved Eskegården
Praktisk info
❇️Dato: 14.12.23
❇️Tidsrum: 17.00 – 18.30
❇️Sted: Mårslet Skole – D-huset, Adresse, Testrupvej 4, 8320 Mårslet
❇️Mødet omhandler:
Orienterende borgermøde om lokalplan for boligområde ved Eskegårdsvej i Mårslet
Invitationstekst
Formålet med borgermødet er, at Aarhus Kommune vil informere om lokalplanforslaget. På mødet kan du stille spørgsmål til projektet og processen. Vi vil også informere om, hvordan du indsender et høringssvar til lokalplanen, så du kan sikre din stemme i udviklingen af dit lokalområde.
Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligområde ved “Eskegården” med 42 dobbelthuse og rækkehuse. Der kan også etableres en ny adgangsvej til boligerne fra Bedervej. Områderne omkring vejen bliver samtidig opgraderet med ny beplantning og stier, så man kan færdes op igennem området i et sammenhængende grønt, rekreativt område.
❇️Program
-Velkomst
-Lokalplanprocessen og borgerinddragelsen
-Præsentation af projektet
-Spørgsmål/svar
-Afrunding
❇️ Forslag til Lokalplan nr. 1161 – Boligområde ved Eskegårdsvej i Mårslet
Åben indtil d. 1/2 2024

Kom til borgermøde om udvikling af 300 hektar ny natur omkring Vilhelmsborg

🌱🌳 Kom til borgermøde om udvikling af 300 hektar ny natur omkring Vilhelmsborg og mød bonderøven: Frank Erichsen der vil holde oplæg🌿
 
Praktisk info
 • tid: den. 15. november kl. 18.30-21.30
 • sted:  Skolehallen (den store hal)
 • tilmelding: via scanning af QR kode på plakaten eller via dette link: https://aarhus.dk/nynatur
 • Program:
  • Velkomst ved Fællesrådets formand Anders Kjær
  • Gennemgang af projektet og indkomne forslag
  • Oplæg v. Frank Erichsen om naturgenopretning
  • Workshop
 • Entre: Gratis
 • På mødet vil der være kaffe/the og kage
Vi håber og se dig til mødet 🌿, så vi sammen kan udvikle naturen.
 
Mvh
Mårslet fællesråd og Aarhus Kommune
 
Kan være et billede af 1 person, landkort og tekst, der siger "Faellesrad og Aarhus Kommune inviterer alle interesserede til borgermoder om 300 hektar ny natur NATURGENOPRETNING 15. november 18.30- 21.30 Multihallen, Märslet Faellesrád og Aarhus Kommune fholder ialt tre borgermoder. Pả alle moder vil kommunen gennemgá omrăderne, der vil vaere workshops og oplaeg fra eksterne eksperter de enkelte temaer. Scan QR-koden for laese mere og tilmelde dig de enkelte borgermoder. aarhus.dk/nynatur Co-funded by the uropean Union Biodiverse Interreg Cities North Sea TEKNIK MILJO"

Referat, FU-møde, d. 7. november 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

7/11 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

Til stede: Pernille, Poul, Thorkild, Anette, Finn

1. Siden sidst, herunder henvendelse fra borgere

Opfordring fra Teknik og Miljø til at deltage i en årskonference for klimaindsatsen i Aarhus Kommune. Den afvikles 30. november. Der er tilmelding på link. Konferencen er forbeholdt medlemmer af fællesråd. Samarbejds-digital-platform er udvidet med to rubrikker. Indholdet på platformen diskuteres på decembermødet – Henvendelse om at etablere en kalender i Mårsletbladet. Fællesrådet har vanskeligt ved at se, hvorledes og af hvem en sådan skal administreres, idet den formodentlig vil blive meget omfangsrig, og i givet fald ville den skulle begrænses aftalt af et udvalg. Forslaget synes umiddelbart at være en god ide, men kan ikke varetages af Fællesrådet. Thorkild svarer på henvendelsen.

Trafikudvalget har fået henvendelser om en farlig situation ved cykelstiens krydsning med udkørsel fra Hørretvænget. Herudover ønsker borgere på Nymarksvej mellem bro over Giber Ringvej og Nymarks Allé. Trafikudvalget afholder møde sidst i november.

2. Borgermøder 15. november, Naturudvikling i og omkring Mårslet og 14. december, Eskegården.

Den store hal ved skolen danner rammen om borgermødet d.15. november. – I skrivende stund er det usikkert, hvorvidt borgermødet d. 14. december bliver på dagen eller udskydes. Forvaltningen har dags dato ikke fremsendt forslag til byrådet. Programmet for aftenen bliver lagt på hjemmesiden.

3. Invitation til at deltage i den digitale dialog/platform om den nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene, Anders

Udsættes til næste møde.Input til fællesråds-seminar er tidligere sendt af Anders

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Thorkild beder Kenneth fjerne dokumentet på hjemmesiden om Eskegården. Høringssvar samles under en rubrik på hjemmesiden. Finn samler høringssvar.

5. Ansøgning fra Menighedsrådet om nedrivning af præsteboligen

Poul har talt med formand for menighedsrådet. Menighedsrådet vil og kan ikke finansiere præsteboligen. Fællesrådet ønsker at invitere menighedsrådet til en drøftelse om en fremtidig alternativ anvendelse. Finn og Poul henvender sig til menighedsrådet om et møde.

6. Evt.

Thorkild henvender sig til Anders om formularen, der giver rigtig mange spam i vores indbakke.

pfuv

Thorkild

Referat, FU-møde, d. 2. oktober 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

2/10 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Til stede: Anders – Pernille – Jens – Poul – Finn – Thorkild 

1. Siden sidst, henvendelser til FU 

a. Henvendelse vedr. ansøgning om nedrivning, Obstrupvej 4 

Ad 1a) Et flertal i fællesrådet mener, at der bør overvejes på ny, om en nedrivning er nødvendig. 

b. Henvendelse om lokaler til kommunalt afholdt borgermøde 14. dec angående lokalplan for del af Eskegården 

Ad 1b) Forvaltningen skal rette henvendelse til Mårslet Skole 

c. Henvendelse vedr. Hørretvænge og krydsende cykelsti 

Ad 1c) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

d. Henvendelse angående nærulykke, trafikpatrulje ved banen 

Ad 1d) Trafikudvalget drøfter henvendelsen 

e. Ønske om foretræde, Innovator kl 1900 

Ad 1e) Innovator, Jonathan, fremlagde ideer om at undersøge mulighederne for at etablere en dagligvarebutik ved Tandervej/Giber Ringvej. Innovator fremsender til Forretningsudvalget kopi af COWI’s beregninger på, hvorvidt Mårslet kan bære endnu en dagligvarebutik. Det kunne være en ide, at Aarhus Kommune, Innovator og Mårslet Fællesråd kunne mødes, hvis kommunen indgår i et fremtidigt projekt. 

f. Aarhus Arkitektur-uge 

Ad 1f) Kommunalt initiativ med henblik på at få borgerne inddraget i at vurdere spørgsmål om arkitektur og det aarhusianske arkitektoniske udtryk 

2. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild 

Ad 2) Forretningsudvalget har noteret sig, at der er borgere i byen, som vedvarende udtrykker tvivl om, hvorvidt Forretningsudvalget i nogle tilfælde ikke har holdt fast i sine argumenter fra FUs Helhedsplan for 8320, når der er indsendt bemærkninger til konkrete lokalplanforslag eller andre høringer, f. eks vedrørende Eskegårdsprojektet. Forretningsudvalget bidrager gerne til at skabe klarhed over historiske forløb, hvis disse borgere søger foretræde. 

Forretningsudvalget vil fremadrettet ved sin tilrettelæggelse af borgerinddragelse (i både egne og kommunens processer) forsøge at være ekstra tydelig omkring begrundelsen for sine valg samt anvendelse af helhedsperspektivet, så der ikke opstår unødige misforståelser. Forretningsudvalget lægger fortsat stor vægt på at sikre åbne og gennemskuelige processer i lokalområdets møde med Aarhus

Kommune som myndighed, herunder ved at virke for at skabe mulighed for tidlig inddragelse af borgerne fx gennem borgermøder. 

3. Naturudvikling Mårslet, herunder kommende borgermøde 15. nov. Ad 3) Kommunen har etableret nogle workshops med borgerinddragelse. Desuden har der været tilbudt markvandringer, hvor kommunen har fremstillet det kommunale projekt. I næste Mårsletblad kommer en side med en egentlig invitation til det kommende borgermøde. I en lokal proces i 2003 er der udarbejdet en folder, der er relevant for det kommunale projekt om naturudvikling. I forventning om, at det ophavsretlige falder gunstigt ud, så har FU besluttet at afsætte penge til et nyt begrænset oplag af folderen. FU henviser til Mårsletbladets oktobernummer på side15 og 17. 1, november er programmet for borgermødets afvikling klar. 

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild 

Ad 4) Udsættes til næste møde 

5. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille 

Ad 5) Igangværende proces. Skolen støtter ideen. FU ser gerne, at ordningen med samspil mellem skole, foreninger og TMG kan fortsætte og helst i et flerårigt perspektiv. FU fortsætter støtten til ordningen. Punktet er drøftet uden Pernilles deltagelse. 

6. Tilbagemelding fra Midttrafik, Thorkild 

Ad 6) Anders og Thorkild har aftalt at mødes med Midttrafik for at få en forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at ændre på køreplanerne,så Mårslet om aftenen og i weekender kan få halvtimesdrift. 

7. Evt. 

Ad 7) Intet 

pfv 

 

Thorkild

Referat, FU-møde, d. 5. september 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

5/9 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Pernille – Jens – Hakon – Anette – Finn – Thorkild


 1. Siden sidst, henvendelse fra borgere/indkomne mails m.v.

Ad 1) Henvendelse fra forvaltning om udseende på stiovergang på Tandervej mellem de to rundkørsler vedr. type af hastighedsdæmpning. Glædeligt, at resten af strækningen bliver udvidet til nutidig standard. – 

 1. 19.00 Formøde vedr. Ny dagligvarebutik på Tandervej, Innovater

Ad 2) Ikke mødt

 1. 19.30 Formøde om trafikafvikling på Bedervej, Jørgen B, Emma S m.fl.

Ad 3) Jørgen Andersen og Ole Hansen mødte frem og fremlagde forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bedervej. De ønsker hastighedsdæmpning eller/og helst en sti langs vejen fra Mårslet til den allerede etablerede sti efter Letbaneoverskæringen.

 1. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild

Ad 4) Udsat til oktobermødet

 1. Henvendelse til Midttrafik om køreplaner for Bus 16 og Letbane L2, Thorkild

Ad 5) Thorkild fremsender skrivelsen til Midttrafik

 1. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Ad 6) Udsat til oktobermødet

 1. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille

Ad 7) Pernille fremlagde et udkast til kommissorium (ligger i mappe under udvalg på vores Drev). Folkehus, Mårslet Skole, Borgerhus, Spejdere, TMG, Egnsarkiv, Multihallen, Mårslet Kirke m. fl er relevante at finde deltagere fra. Koordinering af events er et arbejdsområde.

 1. Evt

Ad 8) Udvalget for naturudvikling holder møde 19. september.


Referat, FU-møde, d. 1. august 2023

Dagsorden og referat 

Bestyrelsesmøde 

1/8 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Anette, Anders, Jens, Thorkild, Finn, Poul


 1. Siden sidst

Ad 1) Henvendelse fra Innovator om evt. dagligvarebutik på Tandervej. Kommer forventeligt til foretræde på mødet i september. Jørgen Brandt kommer ligeledes til foretræde vedr. frivilligt stop for sprøjtning af vandsårbare områder. Henvendelse til FU om udsmykning af busskure i 8320. 

 1. Henvendelser fra borgere

Ad 2) Der har været diskussion om støjmålingerne ved Giber Ringvej. FU lægger sig op ad resultaterne. FU opfordrer til, at de oprindelige planer om en trafikmåling og støjmåling efter et år gennemføres. Kommunen kan evt, overveje at gennemføre en hastighedssænkning for tunge køretøjer.

 1. Midttrafik og koordinering af linjer til og fra Mårslet

Trafikudvalget udarbejder en henvendelse til Midttrafik om at ændre på køreplanerne for Letbane og Busrute 16 til og fra Mårslet.

 1. Procesplan for natur omkring Mårslet, tidligere modtaget fra Aarhus Kommune. Plan skal i høring i Mårsletbladet mm. Kommentarer til planen. Orientering om udvalgsmedlemmer.

Ad 4) Antallet af interesserede medlemmer i arbejdsgruppen udgør 10 personer. Der har været afholdt et møde, hvor en procesplan er præsenteret. Planen beskriver den forventede borgerinddragelsesprocess, hvor præsentationen bliver præsenteret i Mårsletbladet af FU. Kommunen forestår en høring af planen. Dernæst arrangeres markvandringer i september 2023 og sidst kommer en samlet debat forud for en beslutning. FU finder, at planen, som foreligger, ser lovende ud. FU arbejder for at få opsat en informationsstander et centralt sted i byen.

 1. Evt

Intet


pbv

Thorkild


 • markeret

Referat, FU-møde, d. 6. juni 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

6/6 2023
Til stede: Anders, Finn, Jens, Anette, Thorkild


 1. Bordet rundt og henvendelser til FU: Der har været en del henvendelser til FU, og mange af jer har været til møder med bl.a. kommunen. Jeg forventer, at vi sætter mere tid af til dette end vanligt.

Ad 1) Thorkild har svaret på henvendelsen om trafikken på Tandervej mellem de to rundkørslerne ved henholdsvis Nymarks Allé og Giber Ringvej. Henvendelse fra borger om trailer-opbevaring i forbindelse med flagalleen. Container på Bedervej forventes opstillet. Indlæg vedr. den måske kommende udlægning til natur fra borger forventer FU, at kommunen vil lade FU være med i processen i områdets tilblivelse. Borgeren mener, kommunens plan kan være i strid med Helhedsplanen. Finn og Anders har henvendt sig til kommunen om, hvilke fællesråd, der vil blive inddraget. Beder-Malling, Højbjerg og Mårslet Fællesråd bliver deltagere. I forbindelse med driften af Mårsletbladet har Vandværket accepteret et fast kvartals-beløb. 

 1. Naturudvikling: I de seneste uger har jeg knapt kunnet lufte hunden uden at blive frittet om naturudvikling omkring bl.a. Vilhelmsborg. Der er i mit sind ikke tvivl om, at vi bør engagere os her – og Finn og jeg har skitseret og vedhæftet et kommissorium til dette. Lad os i samme forbindelse drøfte det kommende møde på Vilhelmsborg

Ad 2) Kommisoriet sættes i gang. Kommisoriet bliver tilgængeligt på hjemmesiden. Processplanen, der er 3-årig, kommer, når færdig, ligeledes på hjemmesiden.

 1. Høringssvar vedr. lokalplan 1115

Ad 3) ombyttes med pkt. 6. Jens forlod mødet. FU afgiver høringssvar. Der har allerede været afholdt borgermøde. Lokalplanen tilgodeser byggeri af mere blandet karakter. Desuden bliver der et sammenhængende stisystem. Lokalplanen har fin sammenhæng med Mårslet Helhedsplan.  FU har noteret sig at flere borgere på borgermødet forleden talte for, at der parallelt med vedtagelsen af lokalplan 1115 bør laves en omfartsvej nord om Mårslet for at afvikle den stigende trafikmængde i Mårslet. Høringssvaret kan læses på høringsportalen og snarest muligt på FU’s hjemmeside.

 1. Trafikudvalget: Det ville være fint med en frisk status – vejinfrastrukturen drøftes levende og under alle omstændigheder er der stadig blæst om vejstøj fra Giber Ringvej

Ad 4) Thorkild fremlagde fra trafikudvalgets møde med Teknik og Miljø. Der arbejdes i øjeblikket på 6 indsatsområder: 1. Hørretvej/Letbanen, 2. Ønske om fortove mellem Mårslet Byvej og byskiltet på Langballevej, 3. Fortov langs Nymarksvej fra Enkegårdslunden til Bederrvej, 4. Krydsning ved Hovstien og Langballevej, 5. Obstrupvej og stisystem ved Frøkæret, 6. Krydset Oddervej/Hørretvej 

 1. Mårslet Bladet: Kan vi tage en mellemtid på bladet i forhold til om vi får leveret indhold nok?

Ad 5) Skubbes til august. 

 1. Evt og god sommer

Ad 6) Loppemarkedet blev gennemført med stor succes, selv om antallet af lopper ikke var prangende.

pfv

Thorkild


Referat, FU-møde, d. 2. maj 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

2/5 2023

 

Til stede: Anette, Poul, Pernille, Jens, Thorkild, Anders

 

 1. Siden sidst

 2. Formøde: Per Henrik fra Maarslet Avis, Hans Petersen (tilknyttet Mårsletbladet), Stig fra Tranbjerg-Mårslet avisen om kommunikation samt en borger med interesse for Mårslet.

Ad 2) FU oplyser, at de ønsker at forbedre sin kommunikation med borgerne i 8320. Bl.a har de indført et autosvar, der viser, at henvendelser drøftes på kommende FU-møder. Per gjorde opmærksom på, at han ønskede et “menneske”, der svarer fx inden for en uge. Opgaven er lidt kompleks, idet FU bruger Mårsletbladet og de digitale netaviser arbejder anderledes. I forhold til det af kommunen udsendte forslag til etablering af sammenhængende natur/skove opfordrede Per H til at FU kunne bede kommunen om at finde nye måder at inddrage borgerne på. Emnet egner sig måske til at arbejde sammen med de øvrige fællesråd. Der er enighed om, at de centrale planer om udvikling af kommunen er voldsomt tunge for menigmand. Per Henrik ville ønske, at FU ville se til referater fra Beder-Malling-Ajstrup. FU laver ikke forhandlingsreferat, men beslutningsreferat. Hans udtrykte, at han fandt referaterne fine og tilstrækkeligt oplysende. Stig var tilfreds med kommunikationen mellem ham og FU. FU ønsker igen, at Aarhus Kommune får lavet en stam-platform som hjemmeside. Imens prøver FU at forbedre sin hjemmeside til en mere overskuelig platform. Først spørges Kenneth, subsidiært finder vi en anden, der kan forbedre hjemmesiden. Anders tager fat i Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup om et fælles afsæt vedr. planerne for de 300 ha i vores område. 

 1. Trafikudvalg, Thorkild

Ad 3) Pernille beder trafikudvalget om at få etableret mange flere parkeringspladser. ved skolen og idrætsforeningen. Trafikudvalget ønsker at forbedre Tandervejs tilkørsel til Giber Ringvej samt få løst den øgede trafikmængde ved at få lavet en “nordlig omfartsvej” med forbindelse til Obstrupvej-tilkørslen. Trafikken ad Tandervej. er steget voldsomt siden åbningen af Giber Ringvej. Trafikudvalget har haft møde med med Mobilitetsafdelingen i Teknik og Miljø. Der bliver lavet en ny prioriteret liste over ønskede forbedringer vedr. infrastrukturen, hvor også et ønske om en prioritering af fortove og oplyste stier blev nævnt.

 1. Evt., Poul

Ad 4) Poul præsenterede internetadgangen til kommunens crowd-funding-platform

mht projektet med en andelsbaseret frugtplantage på Bedervej.

 

pbv

 

Thorkild