Beretning for Mårslet Fællesråd 2021

Kære medlemmer og naboer i postnummer 8320. Endnu et år er passeret i Fællesrådets virke og det årlige repræsentantskabsmøde afvikles 22. februar 2022. Derfor er det også tid til at gøre status over årets arbejde  i Forretningsudvalget (FU), hvilket jeg som formand vil gøre i nærværende beretning.  

Introduktion  

Som nævnt i sidste års beretning lagde Corona-virus relaterede restriktioner en dæmper på Fællesrådets og  FU’s aktiviteter, hvilket dels var begrundet i dårligere mulighed for at afvikle fysiske borgermøder, dels en  opbremsning i kommunale møder og inddragelsesprocesser i øvrigt. Desværre har vekslende corona relaterede restriktioner også påvirket Fællesrådets arbejde i 2021. Der har derfor været færre offentlige  møder end vanligt – og få fysiske møder. FU har dog taget initiativ til to borgermøder, som jeg kort vil omtale  senere i denne beretning.  

FU arbejder som bekendt på at skabe åbenhed og god inddragelse af lokalområdet i Aarhus Kommunes  planlægningsprocesser. FU havde til sidste repræsentantskabsmøde formuleret fire indsatsområder, som  blev godkendt af repræsentantskabet:  

 1. Kommuneplan – Aarhus Kommune forbereder aktuelt ny kommuneplan. FU følger fortsat den proces  tæt for at sikre størst mulig åbenhed samt at Helhedsplanen i videst muligt omfang finder anvendelse  
 2. Støtte Grønt Udvalgs aktiviteter og i tilknytning hertil arbejdet med sikring af de grønne kiler som  naturmæssigt og rekreativt værdifulde områder.  
 3. Færdiggørelse af stiforbindelser i Mårslet, så en sikker ring-forbindelse for bløde trafikanter kommer på plads.  
 4. Medvirke til at forbedre den overordnede infrastruktur i og omkring Mårslet med udgangspunkt i  Helhedsplanen, herunder arbejde for en inddragelse af byen i forbindelse med en mulig tilslutning  mellem Mårslet N og Mårslet V, der tilsluttes med en forbindelsesvej til BBV (nu benævnt Giber  Ringvej).  

Alle fire områder er fortsat aktuelle og FU vil derfor fortsætte arbejdet med dem.  I det følgende gives en kort status for hvert af de fire indsatsområder:  

 1. Indsatsområde: Kommuneplan  

Aarhus Kommune har udfærdiget en række temaplaner som tillæg til Kommuneplan 2017. Tillæggene tjener  til at konkretisere udmøntningen af kommuneplanen. Især temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” står  centralt for kommende udstykninger og har derfor haft særlig stor interesse lokalt. På den baggrund kunne  FU d. 17. august 2021 invitere til borgermøde for lokalområdet, hvor Aarhus Kommune deltog med sin  Kommuneplanchef.  

FU glæder sig over at Aarhus Kommune stiller op til denne form for inddragelse af lokalområdet, hvor alle  interesserede får mulighed for at stille spørgsmål til kommunens planarbejde og på den måde får mulighed  for kvalificeret at give høringssvar. FU glæder sig dertil over et meget tilfredsstillende fremmøde på ca. 110  fysisk fremmødte samt ca. 40 online deltagere.  

FU noterede sig efterfølgende at Aarhus Kommune foretog ændringer i temaplanen før endelig udsendelse i  høring, hvilket oplagt svækkede gevinsten ved borgermødet. FU vil dog fortsat arbejde for offentlige møder  om væsentlige kommunale planarbejder, således at alle i lokalområdet får god mulighed for at orientere sig 

forud for høringsperioder. FU har også indgivet høringssvar til temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”, der  kan læses på Maarslet.nu.  

Det har i nogen tid været et ønske fra FU’s side at tage hul på en proces omkring udvikling af byens midte,  som skulle tage afsæt i lokalområdets ønsker snarere end enkeltstående projekter. Derfor tog FU initiativ til  et borgermøde d. 24. november 2021. Der var inviteret to forskellige oplægsholdere for at stimulere til en  god debat om grundlaget for byudvikling. Grundet tidsmæssigt sammenfald med fornyede Corona 

restriktioner blev fremmødet desværre mindre end ønsket, ligesom der også var frafald blandt  oplægsholderne. FU arbejder nu på en alternativ proces for midtbyens udvikling, så lokalområdets interesser  kan drøftes og opsamles.  

 1. Indsatsområde: Grønt Udvalgs aktiviteter  

Grønt Udvalg har arbejdet tæt sammen med Aarhus Kommune på at etablere mere/bedre biodiversitet i  Mårslets grønne områder. Foreløbig er der etableret forsøg i ”Den Glemte Vej” traceet, dertil ved kirken samt  i Mårslet Bypark. Grønt Udvalg har derudover arbejdet med større sammenhængende naturområder og en  række andre aktiviteter. FU takker for stor indsats i udvalget!  

FU arbejder dertil sammen med Grønt Udvalg om at få etableret mere grønt langs Giber Ringvej samt på at  etablere en enkeltsidet allé mellem Mårslet og Testrup.  

 1. Indsatsområde: Færdiggørelse af stiforbindelser i Mårslet  

I forbindelse med etableringen af Giber Ringvej har det længe været forudset at etablere en række nye  stiforbindelser i Mårslet. Aktuelt har FU arbejdet for at sikre, at berørte grundejerforeninger fik etableret en  god dialog med Aarhus Kommune forud for kommunens endelige fastlæggelse af nye stiforbindelser i det  sydvestlige Mårslet.  

 1. Indsatsområde: Infrastruktur  

Der er i det forløbne år ikke sket meget nyt på infrastruktur-siden. FU er dog blevet bedt om at uddybe sin  rolle i udformning af støjafskærmninger langs Giber Ringvej og kan her tilføje følgende bemærkninger til den  proces:  

Mårslet Fællesråd har sammen med de sydlige fællesråd samarbejdet med Aarhus Kommune, for at sikre at  støjbelastning er kommet på dagsordenen. Vi har også arbejdet for at sikre bedst mulige lokale inddragelse.  I dette tilfælde ved borgermøder. Der blev i den forbindelse afholdt to borgermøder med deltagelse af 200 til  250 personer i Tranbjerg. Her var Tranbjerg fællesråd vært, men møderne var afholdt af kommunen for det  bredere lokalområde.  

Mårslet fællesråd har arbejdet for, at den støjmæssige belastning ved Giber Ringvej blev belyst og formidlet.  Ved et af møderne gennemgik en specialist i vejstøj, hvordan støjen bevæger sig, og hvordan man kan dæmpe  den. Mårslet fællesråd har også arbejdet for at WHO’s anbefalinger for støjgrænser blev fulgt i stedet for de  nuværende vejledende støjkrav, der er mindre restriktive.  

Mårslet Fællesråd har dertil arbejdet for, at flest muligt af midlerne til støjdæmpende foranstaltninger skulle  finde anvendelse langs Mårslet og Testrup. FU har ikke medvirket til beslutninger om konkret udforming – og  derfor heller ikke bidraget med en accept af et fravalg af støjdæmpning ved Enkegårdslunden.  

Såfremt der i forbindelse med Giber Ringvej eller nye udstykninger fremsættes forslag om ny trafikal  infrastruktur som tilslutninger, gennemgående stiforbindelser, krydsninger af Letbanen mv. vil FU arbejde  for god inddragelse i planlægningsprocesser og høringer, så alle får mulighed for at tage stilling til evt. forslag  samt give høringssvar. 

Maarslet.nu  

FU har ved sidste repræsentantskabsmøde fået tilgang af nye kræfter, som har påtaget sig et stort arbejde  med hjemmesiden og FU’s tilstedeværelse på Facebook. FU noterer sig med glæde, at dette arbejde har båret  frugt og ført til større anvendelse af begge medier.  

Tak til Bladet  

FU vil gerne takke alle involverede i det store arbejde med at videreføre Mårslet Bladet. Det er FU’s klare  ønske at Bladet fortsat skal være en vigtig platform i lokalområdet.  

Flagalleen  

Der arbejdes pt. på at finde nye kræfter til at videreføre flagalleen. FU har via flere kanaler efterlyst  interesserede i dette arbejde. I skrivende stund søges fortsat. Medlemsforeningerne må derfor gerne bidrage  med deres netværk i denne søgen.  

Fremadrettet:  

FU forventer at Aarhus Kommunes arbejde med Kommuneplan 2021 og tilhørende temaplaner snart går til  endelig beslutning og udmøntning. FU vil i den proces arbejde for maksimal gennemsigtighed og størst mulig  lokal inddragelse.

De bedste hilsner
Anders Kjær
Formand, Mårslet Fællesråd

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

TIRSDAG, DEN 22. FEBRUAR 2021 KL. 19.00
BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET

Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
  4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  7. Indkomne forslag –  herunder forretningsudvalgets (FU) forslag til arbejdsområder i det kommende år:
   1. Behandling af indkomne forslag
   2. Resume og bemærkninger fra FUs arbejde med Helhedsplan for 8320
  8. Valg til forretningsudvalget (FU)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
  10. Eventuelt

På valg til FU i 2022: 

Jens Thomsen, Anders Kjær, Thorkild T. Clausen samt 1. suppleant Kenneth Mansgaard. 2. suppleant posten er pt. vakant.

Ikke på valg til FU i 2022:

Finn Larsen, Pernille B. Fast, Anette Poulsen, Poul H Poulsen, 

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 15. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 9. februar læses på www.maarslet.nu

Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes kun på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

De bedste hilsner
MÅRSLET FÆLLESRÅD

Kom til hybrid Borgermøde onsdag d. 24/11. kl. 19-20.30 om Mårslets bymidte

Aarhus kommune vil fortætte omegnsbyerne. 

Derfor kalder Mårslet fællesråd til borgermøde for at spørge Mårslettere, hvilken identitet byen har. Dette gør sig gældende for Mårslets karakter og DNA for midtbyen, omkring kirken, Brugsen og langs Hørretvej, som vi alle benytter. 

Mårslet Fællesråd vil gerne hjælpe med at indsamle byens borgeres definition på byens identitet på baggrund af flere henvendelser herom til Fællesrådet.

 • Dato: 24/11.
 • Tid: kl. 19-20.30
 • Sted: Mårslet MultiHal, sal B, Testrupvej 6, 8320 Mårslet. 
 • Online link: https://meet.google.com/kmh-crog-stv
 • Info til online deltagere: under workshops vil man blive delt ud i mindre grupper online og en administrator i salen vil videregive beskeder fra online deltagere, hvis nødvendigt. 

Program 

19:00 -19:10
Velkomst ved Formand for FU Anders Kjær. Præcisering af, hvilke områder, der er tale om.

19:10 -19:25
Hvilken  planlægning er der idag, og hvordan vil der kunne fortættes, ved Stadsarkitekt Anne Mette Boye, Aarhus Kommune.

19:25-19:40
Bevaring af en omegns byens centrum, ved Professor Bue Beck, Restaureringsarkitekt, som blandt andet har været chefarkitekt og tegnestueleder i Den Gamle By og tidligere adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus.

19:40-20:20
Workshop med fire temaer. Hvilke input har Mårslet til: 

 1. Boliger og erhverv i området, funktioner.  Skal handelsområdet udbygges i midtbyen?
 2. Trafik og infrastruktur. Skal trafikken ned- eller opprioriteres.
 3. Byggekvalitet og skala, højder 1 til 1 1/2, to til tre etager og udtryk. Saddeltag eller fladt tag. Materialer. Hvilke materialer er fremherskende eller skal der være mulighed for nye.
 4. Hvordan kan der ske en udvikling og/eller fortætning.

20:20-2030
Opsamling, indsamling af gule sedler, og et muligt videre forløb.

20.30
Tak for i aften.

Vi håber at se netop dig.

Mvh 
Mårslet Fællesråd

Aarhus kommune ønsker at bygge i byens grønne kiler

På Borgermødet den 17. August i Multihallen gennemgik Aarhus Kommune to temaplaner online. Arealer til alle boligtyper og Et grønnere Aarhus med mere blåt. Der var forslag til byudvikling, og hvad man kunne forvente i forhold til de grønne kiler i Mårslet. 

Ugen efter vedtog byrådet at sende planerne i høring.  

Efterfølgende har det vist sig i høringsmaterialet, at der er ændret på planerne i forhold til de grønne kiler, hvor kommunen nu ønsker mulighed for at tilføje boligbebyggelser.

På borgermødet fremkom følgende tegning, der viste:  ”hvad forvaltningen ligger til grund for vurderinger af nye potentielle boligområder.”

Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” og bindinger i forhold til valg af arealer i Mårslet;

Bevaringsværdigt landskab, samt sårbare grundvandsområder og boringer”


Temaplan for et mere blå og grønt Aarhus viste en gennemgang af et grønnere Mårslet, bl.a. mulighed for potentielle fritidsområder i de grønne kiler.

 

Et billede, der indeholder kort Automatisk genereret beskrivelse

 

Efter borgermødet; ved udsendelse af materiale efter byrådsmødet ugen efter, fremkomme følgende materiale for et grønnere Århus, side 20, Mårslets kiler mod øst og vest.

Et billede, der indeholder tekst, kort Automatisk genereret beskrivelse


Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

 

Fællesrådets forretningsudvalg har skrevet denne artikel for at sikre, at lokalområdets beboere inddrages på et faktuelt korrekt grundlag i den aktuelle høringssituation.

Der er muligt for at gøre dit valg. Indsæt jeres høringssvar som borgere i Mårslet. FORSLAG TIL TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT Kommuneplantillæg nr. 105. Hørringsfrist 1. december.

Materiale der blev fremvist på borgermødet den 17. august kan ses på Fællesrådets hjemmeside, og Temaplanen kan ses på kommunens hjemmeside.

P.S. På materiale for et grønnere Aarhus, side 20 er der vist en markering, hvor der står: “Mårslet vest med henvisning til et skema”. Den korrekte kile må være Mårslet øst.