Deltagelse i åbent formøde med Mårslet Fællesråd

Formål:

Mårslet Fællesråd ønsker at være i dialog med lokalområdet fx ved direkte kontakt ved rådets månedlige møder.


Deltagelse

Som borger eller forening i Mårslet har du/I mulighed for at mødes med Fællesrådet ved et eller flere af rådets månedlige møder. Formålet med deltagelsen er at give Fællesrådet information om, hvad du/I mener om en konkret sag vedrørende det område, som Mårslet Fællesrådet dækker, og som du/I ønsker, Fællesrådet eventuelt skal tage op.


Hvad skal jeg/vi gøre for at deltage i et formøde?
Du/I skal kontakte Fællesrådet på maarsletfu@gmail.com

Hvor lang tid har jeg/vi?

Du/I har ca. 30 minutter til at fremlægge dine/ jeres synspunkter. Herefter har Fællesrådet mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Der er ikke tale om en debat, da formålet udelukkende er, at Fællesrådet skal høre dine/jeres synspunkter. Det er en fordel, hvis du/I formulerer dig/jer kort og præcist og prioriterer hvilke synspunkter, du/I vil præsentere for rådet. Hvis flere har ønsket foretræde i samme sag, vil du/I som udgangspunkt blive inviteret sammen med de øvrige, hvilket yderligere kan kvalificere formålet med sagen.


Hvad skal forberedes?
Vi regner selvfølgelig med, du/I har forberedt din/jeres sag, og du/I bedes medbringe dine/jeres bemærkninger til selve mødet i skriftlig form og gerne suppleret med en digital udgave sendt til ovenstående mailadresse i god tid før mødet, så medlemmerne af rådet kan orientere sig forud. Bilag, der understøtter sagen, modtages gerne.


Hvad sker der efter mødet?

Efter din/jeres fremlæggelse af sagen drøfter Fællesrådet sagen. Det er ikke muligt at overvære denne del af mødet. På baggrund af dine/jeres bemærkninger og øvrige oplysninger i sagen tager Fællesrådet stilling til, hvorledes det evt. kan indgå i sagen. Fællesrådets beslutning og evt. anbefalinger vil fremgå af referatet fra det pågældende møde og ville kunne ses på hjemmesiden efterfølgende

 

Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 14/6-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 14.6 2022 i Halhuset

 

Tidsplan 14. juni:

1800 – 1830 Vi mødes ved Rema 1000

1830 – 1845 Transport til Halhuset

1900 – 2100 FU møde

 

 

Dagsorden:

Besigtigelse af mulig sti ved Mårslet nord. Mødested parkerings plads ved REMA.

FU deltog i en fremvisning om en evt. omlægning af sti, så der kan blive en bedre adgang til Hørret Enge fra det nordlige Mårslet. Emnet drøftes på mødet i august.

 

I Halhuset fra 1900:

 1. Siden sidst

Intet

 1. Årshjul 22/23 AK

Årshjul vedtaget

 1. Forslag til arbejsgruppen for Fællesrådene i forbindelse med Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene. FL

FU støtter en central og kommunal platform vedr. fællesrådenes arbejde. Ønsket ligger i kølvandet på kommunens tanker om politik om oplandet.

 1. Trafik udvalg. AK

Thorkild er valgt til formand for trafikudvalget. I løbet af efteråret laves ved henvendelse til medlemmerne af FU og på hjemmesiden en rekrutteringsproces. Udvalget tilrettelægger arbejdet.

 1. Grønt udvalg

Grønt udvalg inviteres til formøde i august med henblik på det fremtidige samarbejde med FU. Grønt udvalg ønsker at rekruttere nye medlemmer

 1. Samarbejder med de sydlige fællesråd. FL

Anders sender mail til nabo-fællesrådene om et fremtidigt samarbejde.

 1. Princip for foretræde for Fællesrådet TC

“Foretræde” ændres til “deltagelse”. “10 min” ændres til “ca. 30 min.”

 1. Flagalle PP

Der arbejdes på måske at anvende en “traktor” på batteri til varetagelse af opgaven. Forsikringsdelen fx, ansvarsforsikringen skal være i orden. Poul arbejder stadig med løsning.

 1. “Forklæde til tidligere referat” AK

Anders sender sammendrag, forklæde, fra årsberetningen til Kenneth, der lægger det ind på hjemmesiden

 1. Drøftelse fsva. Aarhus Kommunes mulighed for at deltage i borgerinddragelse i anledning af Mårslet centrums udvikling

FU beder Aarhus Kommune om at udarbejde en helhedsplan for Mårslet.

 1. Henvendelse fra Stig Atzen, journalist AK

Anders henvender sig til Stig om FU’s holdning til synspunktet om, at boligtyper i Mårslet skal kunne rumme muligheden for, at Mårslets borgere hele deres liv skal kunne bo i Mårslet. 

 1. Evt.

Anders sender besked til Per Henrik på hans henvendelse om måden, hvorpå FU arbejder. Referatet kommer altid på hurtigst muligt, og vi har og får ikke en “pressesekretær”, ligesom det ikke vil fremgår af referater, hvem der deltager.

 

pbv

 

Thorkild

 

Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 10/5-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 10.5 2022 i Halhuset 1. Siden sidst.

Kenneth lægger henvendelsen fra Aarhus Kommune om valgtilforordnede på Fællesrådets hjemmeside.

 1. Sydlige fællesråd, emner omkring det grønne og det blå, kultur, stier og infrastruktur i de sydlige bydele.

Finn laver oplæg og rundsender til bestyrelsen.

 1. Status på flagallé.

Poul orienterede om situationen vedr. flagalleen. Der har dd ikke været nogen henvendelser. Fremover vil betalingen udgøre 1000 kr. pr. gang. Der er pt. 17 officielle flagdage.

 1. Trafikudvalg.

Anders fremsender snarest oplæg til mandat til kommende trafikudvalg. Nedsættelse af trafikudvalg sker på mødet i juni.

 1. Møde om sti med grønt udvalg

Vi mødes tirsdag d. 14. juni kl. 19 på Visbjergvej. Resten af mødet bliver i klubhuset.

 1. Forslag til foretræde

Forslag forbehandlet. Thorkild gennemser forslaget til tekst og rundsender. Herefter lægges det på de sociale platforme.

 1. Seminar for fællesrådene.

Finn har deltaget i fællesråds-seminar. Blandt forslagene var et it-system med en relativ ensartethed, så der ikke i de 18 fællesråd skal bekostes opdatering på hver platform. Hvad bruger alle fællesrådene årligt på it-hjemmeside? Kenneth knytter kommentar til en evt. fælles platform.

 1. Oplæg fra Finn om input til fællesrådene.

På baggrund af debatten udarbejder Finn et forslag til vedtagelse på mødet i juni.

 1. Årshjul

Udsættes til junimødet

 

Evt. – Skal der laves et nyt sted til Skt.Hans bål?

Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 12/4-2022

       Bestyrelsesmøde 12. april 2022

delvist online

kl. 19.00 – 21.15

 

0. Siden sidst, henvendelser fra:

a) Per Henrik,  Thorkild svarer P. Henrik✓ b) Troels Laursen, Poul svarer Troels og retter henvendelse til Hans Petersen. FU støtter for så vidt ideen om en trold, men så helst det placeret sammen med lignende “kunst” ved Vilhelmsborg, som i forvejen er et godt udflugtsmål. FU vil benytte Mårsletbladet for at få input fra borgerne.c) Tine Holm Mathiasen, FU vil hjælpe med evt. ansøgninger til Aarhus Kommunes nye Crowd-Funding platform i forbindelse med lokale projekter, d) Lone Bøye Thuesen, Thorkild svarer Lone✓ e) Mette Duedahl Schou, Thorkild svarer Mette✓

1. Drøfte hvordan vi kommer videre med proces om bymidten

Anders fremsender til Thorkild en “forklæde-tekst” til referatet fra borgermødet i november. Teksten tillægges nærværende referat. FU vil dernæst arbejde videre med, hvordan fremtidige processer tilrettelægges herunder, hvordan Aarhus Kommune kan inddrages.

2. Opdatere Årshjulet og lægge det frem

Anders udsender et forholdsvis “tomt” årshjul, hvor vi i fællesskab skal fylde huller ud. Når det er færdigt, lægges det på hjemmesiden.

3. Kort opsamling på nu godkendt temaplan om bebyggelser

Der er for nuværende ikke medtaget nye områder til udbygning af Mårslet. FU vil som vanligt medvirke til at fremtidige projekter sker med den bedst mulige proces

4. Oprettelse af trafikudvalg

Der er mange tiltag omkring infrastruktur, temaplaner og konkrete forslag lokalt, så FU vil igen etablere et trafikudvalg. Der skal udarbejdes et kommissorium. Arbejdet påbegyndes på næste møde.

5. Forslag fra grønt udvalg om supplerende tilslutning til ny planlagt cykelsti, delstrækning 2. (bilag tilsendt) Forslaget vil forbinde eksisterende stisystem langs Giber Å med TMG fra midtby ved Pizzaria.

FU tiltræder ideen, men der skal tages behørigt hensyn til ejerforhold af de tilknyttede arealer og til forholdene ved krydsning af Testrupvej. Skolepatrulje-ordning, Trafik og Veje, evt. politi. skal medtænkes/inddrages 

6. Muligheder for offentlig proces af forslag fra Grønt Udvalg om stiforbindelse fra Mårslet Nord til Hovstien.

FU kan ikke umiddelbart tiltræde forslaget, men vi vil gerne drøfte det med Grønt Udvalg fx på junimødet

7. Referat fra Fællesrådenes formandsmøde

Finn refererede fra Fællesrådenes Formandsmøde og laver oplæg på næste møde om fremtidige debatemner

8. Nye medlemmer til Grønt Udvalg

Udsat til næste møde

Udsættes til mødet i maj

9. Evt. 

FU vil lave indslag i Mårsletbladet om formål med og brug af “formødepunktet” på de ordinære bestyrelsesmøder.

Pernille har svaret på JP’s henvendelse om deltagelse i en artikelserie.

Poul har talt med TMG om en mulig løsning på flagalleen.

pbv

 

Thorkild

 

Beretning for Mårslet Fællesråd 2021

Kære medlemmer og naboer i postnummer 8320. Endnu et år er passeret i Fællesrådets virke og det årlige repræsentantskabsmøde afvikles 22. februar 2022. Derfor er det også tid til at gøre status over årets arbejde  i Forretningsudvalget (FU), hvilket jeg som formand vil gøre i nærværende beretning.  

Introduktion  

Som nævnt i sidste års beretning lagde Corona-virus relaterede restriktioner en dæmper på Fællesrådets og  FU’s aktiviteter, hvilket dels var begrundet i dårligere mulighed for at afvikle fysiske borgermøder, dels en  opbremsning i kommunale møder og inddragelsesprocesser i øvrigt. Desværre har vekslende corona relaterede restriktioner også påvirket Fællesrådets arbejde i 2021. Der har derfor været færre offentlige  møder end vanligt – og få fysiske møder. FU har dog taget initiativ til to borgermøder, som jeg kort vil omtale  senere i denne beretning.  

FU arbejder som bekendt på at skabe åbenhed og god inddragelse af lokalområdet i Aarhus Kommunes  planlægningsprocesser. FU havde til sidste repræsentantskabsmøde formuleret fire indsatsområder, som  blev godkendt af repræsentantskabet:  

 1. Kommuneplan – Aarhus Kommune forbereder aktuelt ny kommuneplan. FU følger fortsat den proces  tæt for at sikre størst mulig åbenhed samt at Helhedsplanen i videst muligt omfang finder anvendelse  
 2. Støtte Grønt Udvalgs aktiviteter og i tilknytning hertil arbejdet med sikring af de grønne kiler som  naturmæssigt og rekreativt værdifulde områder.  
 3. Færdiggørelse af stiforbindelser i Mårslet, så en sikker ring-forbindelse for bløde trafikanter kommer på plads.  
 4. Medvirke til at forbedre den overordnede infrastruktur i og omkring Mårslet med udgangspunkt i  Helhedsplanen, herunder arbejde for en inddragelse af byen i forbindelse med en mulig tilslutning  mellem Mårslet N og Mårslet V, der tilsluttes med en forbindelsesvej til BBV (nu benævnt Giber  Ringvej).  

Alle fire områder er fortsat aktuelle og FU vil derfor fortsætte arbejdet med dem.  I det følgende gives en kort status for hvert af de fire indsatsområder:  

 1. Indsatsområde: Kommuneplan  

Aarhus Kommune har udfærdiget en række temaplaner som tillæg til Kommuneplan 2017. Tillæggene tjener  til at konkretisere udmøntningen af kommuneplanen. Især temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” står  centralt for kommende udstykninger og har derfor haft særlig stor interesse lokalt. På den baggrund kunne  FU d. 17. august 2021 invitere til borgermøde for lokalområdet, hvor Aarhus Kommune deltog med sin  Kommuneplanchef.  

FU glæder sig over at Aarhus Kommune stiller op til denne form for inddragelse af lokalområdet, hvor alle  interesserede får mulighed for at stille spørgsmål til kommunens planarbejde og på den måde får mulighed  for kvalificeret at give høringssvar. FU glæder sig dertil over et meget tilfredsstillende fremmøde på ca. 110  fysisk fremmødte samt ca. 40 online deltagere.  

FU noterede sig efterfølgende at Aarhus Kommune foretog ændringer i temaplanen før endelig udsendelse i  høring, hvilket oplagt svækkede gevinsten ved borgermødet. FU vil dog fortsat arbejde for offentlige møder  om væsentlige kommunale planarbejder, således at alle i lokalområdet får god mulighed for at orientere sig 

forud for høringsperioder. FU har også indgivet høringssvar til temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”, der  kan læses på Maarslet.nu.  

Det har i nogen tid været et ønske fra FU’s side at tage hul på en proces omkring udvikling af byens midte,  som skulle tage afsæt i lokalområdets ønsker snarere end enkeltstående projekter. Derfor tog FU initiativ til  et borgermøde d. 24. november 2021. Der var inviteret to forskellige oplægsholdere for at stimulere til en  god debat om grundlaget for byudvikling. Grundet tidsmæssigt sammenfald med fornyede Corona 

restriktioner blev fremmødet desværre mindre end ønsket, ligesom der også var frafald blandt  oplægsholderne. FU arbejder nu på en alternativ proces for midtbyens udvikling, så lokalområdets interesser  kan drøftes og opsamles.  

 1. Indsatsområde: Grønt Udvalgs aktiviteter  

Grønt Udvalg har arbejdet tæt sammen med Aarhus Kommune på at etablere mere/bedre biodiversitet i  Mårslets grønne områder. Foreløbig er der etableret forsøg i ”Den Glemte Vej” traceet, dertil ved kirken samt  i Mårslet Bypark. Grønt Udvalg har derudover arbejdet med større sammenhængende naturområder og en  række andre aktiviteter. FU takker for stor indsats i udvalget!  

FU arbejder dertil sammen med Grønt Udvalg om at få etableret mere grønt langs Giber Ringvej samt på at  etablere en enkeltsidet allé mellem Mårslet og Testrup.  

 1. Indsatsområde: Færdiggørelse af stiforbindelser i Mårslet  

I forbindelse med etableringen af Giber Ringvej har det længe været forudset at etablere en række nye  stiforbindelser i Mårslet. Aktuelt har FU arbejdet for at sikre, at berørte grundejerforeninger fik etableret en  god dialog med Aarhus Kommune forud for kommunens endelige fastlæggelse af nye stiforbindelser i det  sydvestlige Mårslet.  

 1. Indsatsområde: Infrastruktur  

Der er i det forløbne år ikke sket meget nyt på infrastruktur-siden. FU er dog blevet bedt om at uddybe sin  rolle i udformning af støjafskærmninger langs Giber Ringvej og kan her tilføje følgende bemærkninger til den  proces:  

Mårslet Fællesråd har sammen med de sydlige fællesråd samarbejdet med Aarhus Kommune, for at sikre at  støjbelastning er kommet på dagsordenen. Vi har også arbejdet for at sikre bedst mulige lokale inddragelse.  I dette tilfælde ved borgermøder. Der blev i den forbindelse afholdt to borgermøder med deltagelse af 200 til  250 personer i Tranbjerg. Her var Tranbjerg fællesråd vært, men møderne var afholdt af kommunen for det  bredere lokalområde.  

Mårslet fællesråd har arbejdet for, at den støjmæssige belastning ved Giber Ringvej blev belyst og formidlet.  Ved et af møderne gennemgik en specialist i vejstøj, hvordan støjen bevæger sig, og hvordan man kan dæmpe  den. Mårslet fællesråd har også arbejdet for at WHO’s anbefalinger for støjgrænser blev fulgt i stedet for de  nuværende vejledende støjkrav, der er mindre restriktive.  

Mårslet Fællesråd har dertil arbejdet for, at flest muligt af midlerne til støjdæmpende foranstaltninger skulle  finde anvendelse langs Mårslet og Testrup. FU har ikke medvirket til beslutninger om konkret udforming – og  derfor heller ikke bidraget med en accept af et fravalg af støjdæmpning ved Enkegårdslunden.  

Såfremt der i forbindelse med Giber Ringvej eller nye udstykninger fremsættes forslag om ny trafikal  infrastruktur som tilslutninger, gennemgående stiforbindelser, krydsninger af Letbanen mv. vil FU arbejde  for god inddragelse i planlægningsprocesser og høringer, så alle får mulighed for at tage stilling til evt. forslag  samt give høringssvar. 

Maarslet.nu  

FU har ved sidste repræsentantskabsmøde fået tilgang af nye kræfter, som har påtaget sig et stort arbejde  med hjemmesiden og FU’s tilstedeværelse på Facebook. FU noterer sig med glæde, at dette arbejde har båret  frugt og ført til større anvendelse af begge medier.  

Tak til Bladet  

FU vil gerne takke alle involverede i det store arbejde med at videreføre Mårslet Bladet. Det er FU’s klare  ønske at Bladet fortsat skal være en vigtig platform i lokalområdet.  

Flagalleen  

Der arbejdes pt. på at finde nye kræfter til at videreføre flagalleen. FU har via flere kanaler efterlyst  interesserede i dette arbejde. I skrivende stund søges fortsat. Medlemsforeningerne må derfor gerne bidrage  med deres netværk i denne søgen.  

Fremadrettet:  

FU forventer at Aarhus Kommunes arbejde med Kommuneplan 2021 og tilhørende temaplaner snart går til  endelig beslutning og udmøntning. FU vil i den proces arbejde for maksimal gennemsigtighed og størst mulig  lokal inddragelse.

De bedste hilsner
Anders Kjær
Formand, Mårslet Fællesråd

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

TIRSDAG, DEN 22. FEBRUAR 2021 KL. 19.00
BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET

Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
  4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  7. Indkomne forslag –  herunder forretningsudvalgets (FU) forslag til arbejdsområder i det kommende år:
   1. Behandling af indkomne forslag
   2. Resume og bemærkninger fra FUs arbejde med Helhedsplan for 8320
  8. Valg til forretningsudvalget (FU)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
  10. Eventuelt

På valg til FU i 2022: 

Jens Thomsen, Anders Kjær, Thorkild T. Clausen samt 1. suppleant Kenneth Mansgaard. 2. suppleant posten er pt. vakant.

Ikke på valg til FU i 2022:

Finn Larsen, Pernille B. Fast, Anette Poulsen, Poul H Poulsen, 

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 15. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 9. februar læses på www.maarslet.nu

Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes kun på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

De bedste hilsner
MÅRSLET FÆLLESRÅD