REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

TIRSDAG, DEN 22. FEBRUAR 2021 KL. 19.00
BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET

Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
  4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  7. Indkomne forslag –  herunder forretningsudvalgets (FU) forslag til arbejdsområder i det kommende år:
   1. Behandling af indkomne forslag
   2. Resume og bemærkninger fra FUs arbejde med Helhedsplan for 8320
  8. Valg til forretningsudvalget (FU)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
  10. Eventuelt

På valg til FU i 2022: 

Jens Thomsen, Anders Kjær, Thorkild T. Clausen samt 1. suppleant Kenneth Mansgaard. 2. suppleant posten er pt. vakant.

Ikke på valg til FU i 2022:

Finn Larsen, Pernille B. Fast, Anette Poulsen, Poul H Poulsen, 

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 15. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 9. februar læses på www.maarslet.nu

Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes kun på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

De bedste hilsner
MÅRSLET FÆLLESRÅD