Høringssvar til offentlig høring af Temaplan “Arealer til alle boligtyper” (tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017)

Hermed følger Mårslet Fællesråds høringssvar til den i temaplanen foreslåede udstykning nord for Mårslet. Med afsæt i Helhedsplanen for 8320 fremhæves følgende opmærksomhedspunkter, som Aarhus Kommune bedes forholde sig til, såfremt kommunen vælger at gå videre med den foreslåede udstykning af arealerne nummereret 320120BO og 320121BO – og disse opmærksomhedspunkter vil for så vidt også gælde enhver senere udstykning i postnummer 8320.

  1. Trafikale forhold: Med afsæt i lokalt fremsatte synspunkter vedrørende Jelshøjvejs meget begrænsede kapacitet, allerede erkendte flaskehalsproblemer omkring Mårslet skole, endnu ikke etablerede adgange til omfartsvejen (Bering-Beder vejen) samt manglende kapacitet på Testrupvej, Tandervej samt Obstrupvej til at håndtere yderligere trafikal belastning, anfører Mårslet Fællesråd, at Aarhus
    Kommune i forbindelse med større udstykninger skal planlægge for den samlede infrastruktur i lokalområdet, så trafikale forhold i Mårslet ikke forværres. Til infrastruktur hører naturligvis også tilstrækkelige stiforbindelser og krydsningsmuligheder på Letbanen, hvilket mange gange er fremsat som ønske.
  2. Mårslet skole: Det er i Helhedsplanen for 8320 ønsket, at Mårslet skole fortsat er lokalområdets eneste kommunale skole, idet den anses som væsentlig for den lokale tilknytning og identitet. Det ønskes derfor at udbygningstakten i nye udstykninger skal tilrettelægges og om nødvendigt begrænses, så Mårslet Skole ikke skal deles og ej heller skal lokalt bosiddende skolebørn sendes til andre skoledistrikter.
  3. Boliger og omgivelser: Der er lokalt blevet fremsat flere forslag om blandede boligformer eller alternativer til de traditionelle villakvarterer, så man i princippet kan bo hele sit liv i lokalområdet. Med andre ord ønsker Mårslet Fællesråd at der i byudviklingen sikres mulighed for at ældre, fraskilte og unge, der i dag kan mangle mulighed for at bosætte sig lokalt, fremover vil kunne finde egnede boliger svarende til disse gruppers behov og formåen. Fællesrådet oplever interesse for anvendelse af bæredygtige materialer samt etablering af naturløsninger i forbindelse med udstykninger i lokalområdet.

    Med venlig hilsen
    Mårslet Fællesråd