Stier omkring Beder, Malling, Ajstrup og Mårslet

Naturen omkring Beder, Malling, Ajstrup og Mårslet 

Link til Stikort:

Stikort – Beder/Malling Syd

Stikort – Beder/Malling Nord

Vi har det hele – markante istidslandskaber, kulturhistoriske minder fra oldtidsgrave til  hulveje, vandmøller, herregårde, galgebakker og meget mere. Vi har flotte  udsigtspunkter. Vi har skove, strande, åbent land, enge, moser, kilder, bække, åer og  søer, og alt sammen er det med til også at give et rigt og varieret dyre- og planteliv.  

”Stier omkring Beder, Malling, Ajstrup og Mårsletkort – anbefalelsesværdige stiforbindelse  i det åbne land” anviser en række stiforbindelser mellem by, skov og strand, i udkanten  af byer og skove samt grønne forbindelser gennem byområder. Det er op til hver enkelt at  vælge sin egen rute, kortet peger blot på forskellige muligheder for at komme rundt i  vores smukke område.  

Med dette kort håber vi, at endnu flere får lyst til at komme ud i den nære natur og nyde  landskabet, den friske luft, årstidens og vejrets skiften – og får lyst til at passe godt på  naturen!!  

Det er ifølge naturbeskyttelsesloven tilladt at færdes i offentlige og private skove, på  udyrkede arealer og på befæstede veje og stier. Du er gæst i naturen og ofte også på  privat grund, så:  

  • hold hunden i snor af hensyn til dyrelivet  
  • undgå at beskadige vegetationen  
  • pas på med brug af åben ild  
  • rid kun på ridestier  
  • tag dit affald med hjem  

God tur!  

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup i samarbejde med Mårslet Fællesråd og Aarhus  Kommune, august 2022.  

Numrene på kortet referer til disse lokaliteter i området: 

1. Vilhelmsborg  
Vilhelmsborg er et eksempel på en nyere dansk herregård. Kendetegnende er de  højtliggende hoved- og avlsbygninger, det omkringliggende parkanlæg, nærliggende  lystskov, alleer og vandmølledam, hvor dog kun dæmningen er bevaret, idet søen er tømt  for vand og Giber Å ført tilbage til sit omtrentlige oprindelige forløb.  

Tidligere lå her en større sædegård, Skumstrup, hvis rester ses i parken øst for  hovedbygningen. Den nuværende hovedbygning er opført i klassicistisk stil i 1842. De  markante avlsbygninger i kampesten stammer fra 1853.  

I 1973 blev Vilhelmsborg købt af Aarhus Kommune. Danmarks Nationale Ridecenter blev  etableret i avlsbygningerne, og det engelske parkanlæg fra slutningen af 1800-tallet er 

nu genskabt med et net af gangstier i og omkring parken. Parken er anlagt med  udgangspunkt i de givne forhold, vandløb, søer og bakkepartier indgår naturligt i  anlægget. Overflødig vækst er fjernet, og et sammenhængende græstæppe fremhæver  flotte enkeltstående træer og buske eller grupper af disse, som er bevaret. I den gamle  inspektørbolig finder man restaurant Mejeriet.  

2. Bredballegård  
Gården er en del af Jordbrugets Uddannelsescenter og fungerer som skolelandbrug, hvor  forskellige uddannelser inden for landbrug hører hjemme. Gården drives som et rigtigt  landbrug i miniformat med heste, køer, marker og maskiner.  

3. Baronmosen
Mosen er en gammel tørvegrav, der tidligere hørte under baroniet Vilhelmsborg. I dag  holdes området ved lige af Eleverne på Jordbrugets Uddannelsescenter. Der er et rigt  dyreliv ved mosen. Man kan høre nattergal og se blishøne og grønbenet rørhøne.  Bevoksningen består primært af rødel og gråpil. 

4. Østergård ved Malling og skoven  
Gården blev i 1447 skænket til Øm kloster. Baron Vilhelm Gyldenkrone til Vilhelmsborg  overtog den i 1678, hvorefter den blev i slægtens eje frem til 1789. Fra slutningen af  1800-tallet har den været ejet af Dahl-familien til Moesgaard.  

Oprindelig var gården et stenhus. Efter en brand genopførtes gården i 1835, der ses  stadig spor efter den oprindelige bygning. Gården blev da bygget i nyklassicistisk stil.  Omkring hovedbygningen ses to damme, som er rester af gamle voldgrave.  

Syd for Østergård findes en større have og en skov. I skoven kan man vandre på en sti til  Oddervej. 

5. Hovstien og Jelshøj  
Hovstien er den vej, som fæstebønderne fra Holme og Hørret benyttede, når de skulle  gøre hoveri på Vilhelmsborg – dvs. arbejde for herremanden som betaling for deres  fæstegårde. (I dag går der mange hestehove på stien!)  

Fra stien er der udsigt over engene syd for Hørret Skov og mod nord til Holme Bjerge. På  engene er der i foråret og sommeren et rigt fugleliv samt mulighed for at se krondyr. Fra  Hovstien er der stiforbindelse til Hørret Skov. Stien følger engenes nordskel og giver gode  muligheder for at iagttage fuglelivet.  

Bakkesystemerne i Holme Bjerge består af et højdedrag, der strækker sig helt fra Mols og  Marselisborgskovene i øst over Katterhøj og Jelshøj til Tulshøj i vest. Det er et flot  eksempel på en bueformet opstuvningsmoræne, dannet ved et sent isfremstød for ca.  10.000 år siden. 

Gravhøjene Jelshøj og Tulshøj (Kukhøj) er anlagt i bronzealderen. Jelshøj er frit tilgængelig og med sine 22 meter i diameter imponerende. Fra toppen, som er  Aarhusegnens højeste punkt (128 meter), er der udsigt over Aarhus by og lokalområderne  Beder-Malling og Mårslet. Ud over kysten er der en flot udsigt til Mols, Helgenæs, Samsø  og Tunø.  

6. Hørret Skov  
Hørret Skov er en mindre men meget spændende skov, der gennemkrydses af mange stier,  hvoraf flere kan benyttes på cykel. Vegetationen består overvejende af løvtræer, der  formeres ved selvforyngelse. Den meget fugtige skovbund har sammen med denne  driftsform givet en ualmindelig afvekslende løvskov.  

Centralt i skoven ligger et større og botanisk interessant overdrev. Spredt i skoven findes  mange arkæologiske mindesmærker. Blandt andet ligger der i den sydøstlige del af  skoven en velbevaret langdysse, anlagt som gravhøj i bondestenalderen mellem 3500 og  3000 år før vor tidsregning. 

7. Giber Å dalen  
Giber Å løber i en varieret erosionsdal, der fra Mårslet til kysten ved Moesgaard Strand  kan opleves fra et net af stier af forskellig standard. I dalen veksler vegetationen mellem  løvskov, dyrkede arealer, eng og overdrev. På lange strækninger følger man åens  oprindeligt bugtede løb ganske tæt, afbrudt af mølledamme ved Skovmøllen og Fulden  mølle.  

Rokballe Mølle ved den sydlige stiforbindelse mellem Oddervej og Fulden var speciel.  Vandet, der i sin tid drev møllehjulet, kom ikke fra åen, men fra de vandlidende  bakkepartier syd for møllen. Efter brug blev vandet ledt ud i åen. 

Åen udspringer ved Testrup Mose syd for Tranbjerg, den er ca. 12 km. lang og har et af de  største fald pr. km. i Danmark. Ved Vilhelmsborg er der etableret et område, hvor man  kan holde picnic eller blot nyde synet af dæmningen, åens forløb og de kønne  omgivelser.

8. Giber Bro  
På den gamle vej mellem Vilhelmsborg og Beder Landevej passerer man (lige inden  omfartsvejen uden om Beder) en lille bro over Giber Å. Der knytter sig en særlig historie  til dette sted. H. C. Andersen besøgte mange danske herregårde, herunder også  Vilhelmsborg. Et sted beretter han, hvordan han en gang var med på en køretur med  hestespand, hvor hestene løb løbsk. Ved broen kørte vognen galt. H. C. Andersen blev  meget forskrækket, men ingen kom alvorligt til skade.  

9. Samsvej  
Markvejen mellem Moesgaard og Fulden har eksisteret siden 15-1600 tallet. Det var  landevejen sydpå fra Aarhus og videre til Norsminde, som dengang var en vigtig  handelsplads. Havnen var på det tidspunkt faktisk større og vigtigere end Aarhus Havn.  Lige syd for Moesgård Allé er vejen en markant hulvej, afgrænset af gamle træer, der  giver et fint indtryk af den tids veje. 

10. Moesgaard  
Landskabet omkring Moesgaard med sine alleer, løvskove, enge, overdrev, store marker  og ådal med vandmølle udgør sammen med bygningerne et fint eksempel på en nyere,  større dansk herregård. Hovedbygningen er opført i ny-klassicisme i 1780-84. De ældste  spor er fra 1396. Under svenskekrigene i midten af 1600-tallet blev hele bebyggelsen  ødelagt. Avlsbygningerne er efter en brand i 1921 genopført i sin oprindelige form fra  1788. Parken, der i sin tid blev anlagt i barok stil, er senere omlagt i engelsk havestil.  Moesgaard blev i 1960 opkøbt af bl.a. Århus Amt.  

I 1964 overgik herregården til det nuværende Moesgaard Museum, der i dag anvender  bygningerne primært til forskning. I det omkringliggende landskab er der opført kopier af  arkæologiske og historiske bygninger, og Skovmøllens mølleværk er restaureret. Følger  man ”Oldtidsstien”, vil man møde mange af disse bygninger og blive ført gennem  forskellige skovtyper, som har domineret landskabet i Danmark gennem tiderne.  

Nord for herregården ligger det nye Moesgaard Museum. Det er tegnet af arkitekt  Henning Larsen og er et internationalt anerkendt museum. Byggeriet blev påbegyndt i  2011 og indviet i 2014. Det er optaget i Michelins attraktionsguide. Ud over den  permanente udstilling er der skiftende tematiske udstillinger. Desuden har Aarhus 

Universitet en afdeling med uddannelse og forskning på stedet. Syd for det nye museum  findes en rekonstruktion af den gamle stavkirke fra Hørning Sogn. 

11. Skovmøllen  
Sydøst for Moesgaard ligger det gamle traktørsted Skovmøllen. Det oprindelige navn er  Moesgaard Skovmølle. Møllen er en vandmølle beliggende ved Giber Å. Den omtales  første gang i 1570. Den nuværende møllebygning i bindingsværk er fra 1785 og 1852,  stuehuset er bygget i 1824. Fra 1910 har stedet været udflugtsmål for aarhusianerne, da  det blev omdannet til traktørsted. Siden 2000 har et frivilligt møllelaug haft møllen i  drift på udvalgte dage. 

Øst for Skovmøllen findes en oldtidssti. Den strækker sig fra Moesgaard herregård til  Moesgård strand og er markeret med hvide sten med en rød prik. Professor P. V. Glob  etablerede stien i slutningen af 1950-erne med henblik på at skabe en forhistorisk  nationalpark. Stien passerer flere gravmonumenter og rekonstruktioner af huse fra  oldtiden. Desuden illustreres den danske skovs udvikling fra stenalder til jernalder. 

12. Gravpladsen ved Moesgaard  
Øst for den gamle hovedbygning ligger en lille gravplads med slægten Dahls gravmærker.  Pladsen blev etableret i 1870 og fungerer som familiegravsted. Der findes en obelisk på  stedet med navne på 12 personer med tilknytning til Dahl-familien.  

13. Poppelvænget og Karlslundvej  
De to ruter (ved henholdsvis Over og Neder Fløjstrup) går over et markant bakkeparti og  passerer en bronzealderhøj. Begge veje forbinder Elmosevej med vejen langs kysten og  giver god adgang til den sydlige del af Fløjstrup Skov og gode badestrande. Man har fra  Karlslundvej udsigt over Aarhus Bugten til Mols og Samsø.  

Fra Bistrupvej lidt længere mod syd er der ligeledes en fin udsigt ud over bugten og  Samsø. 

14. Storenor – Norsminde Fjord  
Fra markvejen på bakken syd for Storenor er der en flot udsigt over landskabet med  Norsminde Fjord. Fra vejen er det muligt at iagttage de mange fugle, der opholder sig på  selve fjorden samt på strandengene og markerne omkring denne.  

Andre ruter  
Udover de beskrevne steder og ruter, er der syd for Malling et net af små meget flot  beliggende kommuneveje med ringe trafik. Disse veje er velegnet både som gang- og  cykelruter, og mange steder giver de en flot udsigt over store dele af lokalområdet og  Aarhus Bugten.